LBAS logo

ESF projekts 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam”

2017. gada 7. februārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība parakstīja sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” īstenošanu.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekts 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” tiek īstenots no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Projekta finansējuma saņēmējs ir Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 2 sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Projekta ietvaros plānoti šādi atbalsta pasākumi projekta mērķa grupām – bezdarba riskam pakļautajām personām vecumā no 50 gadiem, kā arī darba devējiem (komersantiem un valsts vai pašvaldības institūcijām):

 1. sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai;
 2. darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums;
 3. atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba vides un cilvēkresursu izvērtējumam):
  • karjeras konsultācijas;
  • prasmju nodošanas pasākumi (neformālā izglītība);
  • mentorings (neformālā izglītība);
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi;
  • darba vietas pielāgošana;
  • veselības uzlabošanas pasākumi.
 4. Nodarbinātības valsts aģentūras personāla (karjeras konsultantu) apmācība darbam ar gados vecākām personām un darba devējiem;
 5. darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa grupai starprezultātu novērtēšana;
 6. kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība projektā nodrošinās kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem, kā arī novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.

Projekta rezultātā ir paredzēts sniegt atbalstu 3000 gados vecākām nodarbinātām personām un panākt to, ka darba devēji savos darba līgumos, koplīgumos vai citos darba devēju dokumentos ietver novecošanās pārvaldības jautājumus.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kontaktpersona projektā ir LBAS projektu vadītāja Irina Semjonova.

Vairāk informācijas varat saņemt pa e-pastu irina.semjonova@lbas.lv vai zvanot pa tālruni 29159642.