LBAS logo

ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”

2017. gada 26. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir pieņēmusi Komisijas lēmumu par valsts sociālā fonda projektēšanas 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmu pilnvērtīgu profesionālo izglītību un kvalitātes nodrošināšanu” palīdzību.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” tiek īstenots no 2016. gada 16. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu, saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

Projekta finansējuma saņēmējs ir Valsts izglītības satura centrs. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 4 sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Projekta īstenošanas laikā ir jāsasniedz šādi rezultāti:

  1. pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras (Būvniecība, Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, Informācijas un komunikācijas tehnoloģija, Enerģētika, Kokrūpniecība, Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, Metālapstrāde, Mašīnbūve un mašīnzinības, Pārtikas rūpniecība, Lauksaimniecība, Poligrāfija un izdevējdarbība, Papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, Transports un loģistika, Tūrisms, Skaistumkopšana, Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana) un izstrādāta viena jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram;
  2. izstrādāti 160 profesiju standarti un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības;
  3. izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs 210 profesionālajām kvalifikācijām un viena profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodika;
  4. izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas 184 profesionālajām kvalifikācijām;
  5. izstrādāti un/vai iegādāti 80 mācību līdzekļi (tai skaitā simulācijas iekārtas).

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība projektā veiks šādas atbalstāmās darbības:

  1. izstrādās profesiju standartus vai profesionālās kvalifikācijas prasības pirmajam, otrajam un trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, atbilstoši Profesiju standartu izstrādes metodikai;
  2. nodrošinās nozaru ekspertu izvērtējumu/ekspertīzi par projekta ietvaros izstrādāto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām;
  3. nodrošinās nozaru ekspertu novērtējumu / ekspertīzi par projektēšanas izstrādāto moduļu profesionālo izglītības programmu;
  4. Nodrošiniet, lai eksperti novērtētu / ekspertizētu projekta izstrādes laikā izstrādāto līdzekļu daudzumu, vai arī, izmantojot digitālo mācību līdzekļu daudzumu (kā arī simulāciju un metodisko materiālu), kā arī novērtētu materiālus un nodrošinātu vidēju profesionālo izglītības programmu ieviešanu.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kontaktpersonu projekts un LBAS ekspertu izglītība, nodarbinātības un sociālās jomas jautājumos Linda Romele. Sīkāka informācija pa e-pastu: linda.romele@lbas.lv vai zvanot pa tālruni: 67035918.