LBAS logo

ETUC projekts “Arodbiedrību lomas stiprināšana Covid-19 krīzes ietekmes mazināšanai” ar Eiropas Komisijas līdzfinansējumu (Nr. ETUC Project 2021/11)

2022.gada sākumā Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) apstiprināja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) iesniegto projekta pieteikumu un 1.februārī LBAS uzsāka īstenot projektu Trade Union for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis (ETUC Project 2021/11). Citiem vārdiem sakot, projekta aktivitātes ir tieši vērstas uz arodbiedrību veiktspējas stiprināšanu šajā, COVID-19 pandēmijas skartajā laikā. Lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību, visas projektā paredzētās aktivitātes notiks izmantojot tiešsaistes platformas.

Projekta ilgums ir 12 mēneši, kuru laikā LBAS speciālisti organizēs un vadīs sekojošas on-line aktivitātes:

  1. Tiks izstrādāta 1 dienas apmācību programma un apmācīti arodbiedrības biedri par digitālo komunikāciju iespējām dažādās interneta platformās (Zoom, Webex, Microsoft Teams, u.c.). Sanāksmes organizēšana, vadīšana, tiešsaistes etiķete, komunikācijas tehniskās iespējas (prezentācijas rādīšana, reakcijas paušana, jautājumu uzdošana, fona attēla maiņa, ‘polls’ un balsošanas organizēšana u.c.) – šīs ir iemaņas, kuras varēsiet apgūt/uzlabot apmācību laikā. Paredzēti 6 vebināri projekta īstenošanas laikā.
  2. Tiks izstrādāta 1 dienas apmācību programma un apmācīti arodbiedrību līderi izstrādāt jaunu biedru iesaistīšanas stratēģiju – atbilstošu nozares specifikai. Apmācību laikā būs pieeja gan teorētiskām zināšanām, gan darbosimies arī praktiski grupās. Paredzētas 6 apmācības projekta īstenošanas laikā.
  3. LBAS vienotas pozīcijas sagatavošana iesniegšanai NTSP un tās apakšpadomēm, konsultēšanās ar dalīborganizāciju pārstāvjiem atbilstoši aktuālajiem jautājumiem. Paredzētas sanāksmes ne retāk kā 1 reizi mēnesī (iespējams 2 reizes mēnesī, ja nepieciešams).
  4. Sociālekonomisko jautājumu pozīcijas sagatavošana konsultējoties ar sociāliem partneriem un dalīborganizāciju pārstāvjiem, nolūkā veicināt reformas Eiropas Sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanai. Arodbiedrību pozīcijas prezentēšana nacionālā un Eiropas līmenī. Paredzētas sanāksmes ne retāk kā 1 reizi divos mēnešos, kopā 6.
  5. Semināri, darba grupas par sociālās drošības jautājumiem. Tiks sagatavota un izsūtīta aptaujas anketa un balstoties uz rezultātiem – sagatavotas rekomendācijas politikas veidotājiem un ierēdņiem. Katra rekomendācija tiks izdiskutēta ar dalīborganizāciju pārstāvjiem. Paredzētas 6 rekomendācijas – 1 x mēnesī, sākot ar š.g. jūniju.
  6. Seminārs par darba un privātās dzīves līdzsvarošanu. Ņemot vērā, ka arodbiedrības starptautiskā līmenī 7.oktobri atzīmē kā Cienīga darba dienu, 2022.gada 7.oktobrī tiks organizēts seminārs, lai aicinātu uzņēmumu pārstāvjus dalīties ar labās prakses piemēriem darba un privātās dzīves līdzsvarošanā. Cienīgs darbs nav tikai cienīga darba samaksa vai cienīgi darba apstākļi, cienīgs darbs ir arī spēja rast līdzsvaru darba un privātajā dzīvē. Paredzēts 1 seminārs projekta īstenošanas laikā.
  7. Jauniešu kapacitātes stiprināšanas semināri, nolūkā aktivizēt LBAS dalīborganizācijās esošos arodbiedrību jauniešus, kopā rast motivējošos iemeslus, plānot kopīgas aktivitātes nākotnē, lai stiprinātu arodbiedrību jauniešu veiktspēju, savstarpēju komunikāciju, pieredzes apmaiņu un jauniešu viedokļu pārstāvniecību LBAS un ETUC līmenī.
  8. Eiropas semestra jautājumu koordinēšanas sanāksmes ar LBAS dalīborganizāciju pārstāvjiem: izglītošana par Eiropas semestra procesiem un arodbiedrības lomu tajos; dalīborganizāciju viedokļu apkopošana vienota LBAS viedokļa saskaņošanai. Paredzētas sanāksmes 1 x mēnesī projekta īstenošanas laikā.
  9. LBAS un arodbiedrību publicitātes aktivitātes – preses brīfings un tematiski sižeti, preses relīzes, dalība TV sarunu šovos u.c. (TV24, Delfi.lv, Radio SWH, ReTV, Audio-podkasti)

Paredzēti visā projekta īstenošanas laikā.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 1.februāris līdz 2023.gada 31.janvāris.

LBAS projekta vadītāja: Liene Liekna, t.29225875, e-pasts: liene.liekna@lbas.lv