LBAS logo

Jauns sociālās sadarbības modelis – veicināt darbinieku iesaisti uzņēmumu finanšu pārvaldībā un ekonomiskajos procesos (Līguma Nr. VS/2015/0382)

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība

Kopš 2016. gada, LBAS kā partneris piedalās EK projektā

“Jauns sociālās sadarbības modelis – veicināt darbinieku iesaisti uzņēmumu finanšu pārvaldībā un ekonomiskajos procesos” (Līguma Nr. VS/2015/0382)

Galvenais projekta mērķis ir dalīties pieredzē un apmācību veidos, lai stiprinātu darbinieku līdzdalību uzņēmumos Baltijas reģionā.

Īss projekta pamatojums:

Lielākajā daļā ES valstu darbiniekiem tiek dota iespēja piedalīties uzņēmuma pārvaldībā. Ir tikai 10 ES valstis, tostarp Lietuva, Igaunija, Latvija, kur nedz likums, nedz kāds cits tiesiskais regulējums strādājošajiem nedod tiesības piedalīties uzņēmuma vadībā, lai gan mūsdienās šāda veida darbinieku iesaiste būtu pilnīgi piemērota Baltijas valstīs. Pēc iestāšanās Eiropas Kopienā, 3 Baltijas valstis izvēlējās Eiropas sociālo modeli. Šobrīd, Baltijas valstīm ir pienācis brīdis būt gatavām ieviest sociālās attīstības modeli, tostarp sociālās partnerības formu – darbinieku finansiālo līdzdalību uzņēmumos. Vācijā ir tiesiski noregulēta darbinieku līdzdalība uzņēmumu pārvaldībā un finanšu iesaistē. Turklāt, Vācijas tiesību akti ietver arī darbinieku juridisku iesaistīšanu privātajā sektorā. Tāpēc šī projekta mērķis ir stiprināt nacionālo un starpvalstu sadarbību starp darba ņēmēju un darba devēju pārstāvjiem attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu uzņēmuma finanšu pārvaldības un saimnieciskās darbības rezultātiem, ņemot par piemēru Vācijas partneru praksi. Netiešs projekta mērķis ir arī veicināt un uzlabot direktīvas 2002/14/EK īstenošanu, kas ietver ES tiesību aktus par darbinieku iesaistīšanu valsts līmenī un Direktīvu 2009/38/EK, kas ietver ES tiesību aktus par darbinieku iesaistīšanu starpvalstu līmenī Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Kopumā šī projekta darbība veicina starpvalstu informācijas apmaiņu, kas izriet no ES tiesību aktiem un to piemērošanu attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu; veicināt informācijas apmaiņu un pārņemt Vācijas labo praksi.

Konkrētie mērķi:

Projektā tiek aptvertā plaša lielāko Lietuvas, Latvijas un Igaunijas strādājošo un darba devēju jumta organizāciju pārstāvniecība, kā arī divas darba devējus pārstāvošas izglītības iestādes (NORDBILDUNG un Projektu vadības un izglītības centrs), kas darbojas sociālā dialoga jomā valsts un starptautiskā līmenī.

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. veicināt informācijas apmaiņu un labās prakses apmaiņu, kuras mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus valsts līdzdalības struktūras izveidošanai, kas izriet no ES tiesību aktu piemērošanas attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu trīs Baltijas valstīs. NORDBILDUNG dalīsies ar labo praksi un secinājumiem par to, kā Vācijas uzņēmumu darbiniekiem tika izveidotas nacionālās informācijas un konsultāciju struktūras un mehānismi, kā arī līdzdalības metodes (tostarp finanšu līdzdalības).
  2. veicināt uzņēmuma līmeņa sociālos partneru un dalībniekus iepazīstināšanu ar ES tiesību aktiem, kas nosaka pārrobežu darbinieku iesaistīšanu un iedrošināt viņus izmantot savas tiesības un pienākumus šajā jomā;
  3. izstrādāt ekspertīzi projektā iesaistītajām dalībvalstīm, veicinot sadarbību starp sociālajiem partneriem un ieinteresētajām pusēm, kas veicina attiecības ar Savienības iestādēm, lai atbalstītu ES tiesību aktu, kas saistīta ar darbinieku iesaistīšanu, īstenošanu un uzlabotu efektivitāti Baltijas reģionā: Starptautiskās konferences laikā tiks sagatavoti ieteikumi iesaistīto Baltijas valstu VALDĪBĀM: kā legalizēt darbinieku līdzdalību uzņēmuma pārvaldībā (un veicināt darbinieku finansiālu līdzdalību) uzņēmumos Baltijas valstīs.

Projekta partneri darbojas starptautiskās struktūrās, tādās kā BUSINESSEUROPE, ETUC, EZA un tas ļaus attīstīt šī projekta ietvaru un nodot labo praksi un instrumentus šī projekta plašākam lokam – citām ES valstīm.

Projekta partneri:

Vadošais partneris: Lietuvas Rūpnieku konfederācija (LCI)

Sadarbības partneri:

Lietuvas Arodbiedrību konfederācija (LPSK)
Brīvo arodbiedrību savienība, Latvija (LBAS)
Igaunijas Darba devēju konfederācija (EEK)
Projektu vadība un mācību centrs (PMTC)
Viļņas Industriālā un biznesa asociācija (VIBA)
NORDBILDUNG (Ziemeļu Izglītība), Vācija

Projekta ilgums: 18 mēneši, līdz 30/04/2017