LBAS logo

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība no 2014.gada 1.septembra līdz 2017. gada 31.augustam piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (angļu valodā – „VET for employment”) (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522), tā kopējais finansējums ir 339 260 EUR.

Projekta mērķi ir:

 • Kvalificēta darbaspēka pieejamības nodrošināšana, stiprinot sociālo partneru kapacitāti, īpaši darba devēju organizācijas, atbalstīt biedrus viņu centienos veicināt cilvēkresursu attīstību.
 • Veicināt un atbalstīt kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanu.
 • Izstrādāt jaunus, praktiski pielietojamus rīkus kvalitatīvu prakšu organizēšanai, kas būtu noderīgi darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta uzdevumi ir:

 • Attīstīt sadarbību starp izglītības iestādēm un darba devējiem.
 • Nodrošināt profesionālās izglītības apgūto prasmju atbilstību darba tirgus prasībām.
 • Jauno, inovatīvo izglītības metožu izstrāde un ieviešana praksē.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir:

pētījums par apmācībām darba vietā un prakšu sistēmu Latvijā, apmācību braucieni uz Austriju un Vāciju, starptautiska konference ES prezidentūras Latvijā laikā, pētījums par profesionālās izglītības reformu ieviešanas atbilstību Lietuvā, pieredzes apmaiņa Lietuvā, portāla «prakse.lv» uzlabojumi, metodisko vadlīniju kvalitatīvu prakšu organizēšanai izstrāde un ieviešana pilotprojektu ietvaros, prakšu e-rokasgrāmatas izstrāde.

Projekta sagaidāmie rezultāti

Galvenais sagaidāmais rezultāts ir kvalitatīvo prakses iespēju nodrošināšana, kas apmierinās visas projekta iesaistītas puses – izglītības iestādes, darba devējus un pašus studējošos.

Projekta Sadarbības partneri

 • SIA „Izglītības un nodarbinātības konsultācijas”
 • SIA „Excolo Latvia”
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs “RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
 • Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija
 • Lietuvas Darba devēju konfederācija (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija)
 • www.prakse.lv
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
 • ibw Austria – Research & Development in VET
 • ABB Training Center GmbH & Co.KG Heidelberg

Projekta ietvaros no 2014.gada decembra līdz 2015.gada martam tika veikts pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā, veicot reprezentatīvu Latvijas uzņēmumu, kā arī portālā prakse.lv reģistrētu jauniešu aptauju.

Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā pieejams šeit.

Prezentācija par pētījumu pieejama šeit.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kontaktpersona projektā ir arodbiedrību koordinatore Ieva Freiborne. Sīkāka informācija pa e-pastu: ieva.freiborne@lbas.lv vai zvanot pa tālruni: 67035907.

Vairāk informācijas par projektu šeit.


Izglītojamā pienākumi un tiesības darba vidē balstītās mācībās

Vairākās Eiropas Savienības valstīs pastāv duālās izglītības sistēma. Latvija, ņemot vērā duālās izglītības īstenošanas praksi, izveidoja jaunu profesionālās izglītības ieguves formu – darba vidē balstītas mācības, kas dod iespējas profesionālās izglītības iestādēm sadarbībā ar uzņēmumiem elastīgāk īstenot profesionālās izglītības programmas, veidojot individuālus mācību plānus.

Darba vidē balstītās mācības paredz, ka vismaz 25 procenti kopējās izglītības programmas apjoma ir jāapgūst uzņēmumā. Uzņēmumā var organizēt ne tikai profesionālā satura praksi, bet arī teoriju. Darba vidē balstītas mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību ir apstiprinājis Ministru kabinets 2016.gada 15.jūlijā.

Darba vidē balstītas mācības ir izvirzīta par augsta līmeņa Latvijas profesionālās izglītības politikas prioritāti, paredzot tai Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kas būs pieejams no 2017.gada.

Izglītojamā PIENĀKUMI:

 1. jānoslēdz mācību līgums (ja izglītojamais ir nepilgadīga persona, tad līgumu slēdz tā likumiskais pārstāvis – viens no vecākiem vai aizbildnis);
 2. jānoslēdz ar uzņēmumu darba līgums vai vienošanos par darba vidē balstītu mācību stipendiju un tās apmēru;
 3. jāiepazīstas ar mācību dokumentiem;
 4. jāiepazīstas ar uzņēmuma darba kārtības, darba aizsardzības un citiem uzņēmuma iekšējos dokumentos noteiktajām prasībām un jāievērot tās;
 5. jāizpilda individuālajā plānā noteiktie uzdevumi un jāievēro darba vidē balstītu mācību vadītāja uzņēmumā norādījumi.

Izglītojamā TIESĪBAS:

 1. izvēlēties uzņēmumu (gan piekrist, gan nepiekrist dalībai darba vidē balstītās mācībās konkrētā uzņēmumā);
 2. iepazīties ar individuālā mācību plāna mērķiem, uzdevumiem un saturu, kā arī individuālā plāna izpildes un mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipiem, kā arī ar savām tiesībām un pienākumiem individuālā plāna īstenošanas laikā pirms tā parakstīšanas;
 3. neuzsākt darba vidē balstītās mācības uzņēmumā, ja uzņēmums nav veicis instruktāžu darba aizsardzības jautājumos vai nav iepazīstinājis ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem;
 4. atteikties veikt darbu, ja uzņēmums nav nodrošinājis individuālos darba aizsardzības līdzekļus vai ja uzņēmums neievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, kā arī sanitāri higiēniskās normas;
 5. saņemt informāciju no izglītības iestādes par darba vidē balstīto mācību koordinēšanu atbildīgo personu izglītības iestādē un uzņēmumā, un par mācību vadītāju uzņēmumā;
 6. iepazīties ar mācību līgumu pirms tā parakstīšanas (ja izglītojamais ir nepilgadīga persona, tad iespējām iepazīties ar mācību līgumu pirms tā parakstīšanas ir jānodrošina likumiskam pārstāvim – vienam no vecākiem vai aizbildnim);
 7. saņemt apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu individuālā plāna īstenošanas laikā;
 8. saņemt transporta un dienesta viesnīcas kompensāciju individuālā plāna īstenošanas laikā.

Informācija sagatavota Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros.


Uzņēmuma pienākumi darba vidē balstītās mācībās

Līdzīgi kā mācību vai kvalifikācijas praksē, darba vidē balstītās mācībās uzņēmumam ir:

 1. jānoslēdz mācību līgums;
 2. jānorīko mācību vadītājs uzņēmumā;
 3. jānodrošina izglītojamā instruktāžu darba aizsardzības jautājumos un iepazīstina ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem;
 4. darba vidē balstītu mācību laikā jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, kā arī sanitāri higiēniskās normas;
 5. jānodrošina izglītojamo ar individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem.

Papildus:

 1. jānoslēdz ar izglītojamo darba līgums vai vienošanos par darba vidē balstītu mācību stipendiju;
 2. jānodrošina izglītojamā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 3. jāveic izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju novērtējums un jāiesniedz tas izglītības iestādē;
 4. jānodrošina mācību vadītājs uzņēmumā, kas atbilst vienai no šādām prasībām:
  1. personai ir Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amata meistara kvalifikācija un meistara prakses sertifikāts;
  2. personai ir pedagoga profesionālā kvalifikācija vai pedagoģiskās zināšanas vismaz 72 stundu apjomā un personai ir profesionālā izglītība nozarē vai ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē;
  3. persona atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā noteiktajām prasībām (ja izglītojamais ir nepilgadīgs);
 5. jāsadarbojas ar nozaru ekspertu padomēm par kvalitātes, efektivitātes un atbilstības darba tirgus prasībām sekmēšanu darba vidē balstītās mācībās.

Informācija sagatavota Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros.