LBAS logo

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 2009. – 2015. gads (Projekta nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01)

2009.gada 1.janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu.

Ekonomikas attīstība dažādos Latvijas reģionos ir nevienmērīga, vairāku gadu garumā neskaidrs ir administratīvi teritoriālās reformas iznākumu. Turklāt Latvijā uzņēmējdarbība izteikti koncentrēta Rīgā, tādēļ citur Latvijā darba devēju un darba ņēmēju sabiedriskās aktivitātes ir salīdzinoši vājas. Līdz ar to veidojas problemātiska situācija, kad sociālais dialogs reģionu līmenī nav sasaistīts ar nacionālā līmeņa sociālo dialogu un nacionālajā līmenī definētajām valsts attīstības prioritātēm.

Sociālais dialogs ir atkarīgs arī no darba ņēmēju spējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā un veicināt sociālo solidaritāti sabiedrībā. Tieši līdzdalība darba ņēmēju organizācijās – arodbiedrībās, ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji var panākt savu interešu pārstāvību un aizstāvību, savukārt valsts – straujāku labklājības līmeņa paaugstināšanos un nodrošināt līdzvērtīgu dialogu.

Esošās situācijas mainīšanai pārāk maza ir sociālo partneru kapacitāte un iespējas līdzdarboties rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Lai izmantotu iespēju piedalīties rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, nepieciešami gan cilvēkresursi, gan materiālie resursi. Minēto iemeslu dēļ nav iespējams pilnībā ievērot labas pārvaldības principu un pilnvērtīgi izmantot dotās iespējas līdzdarboties.

Šī projekta mērķis ir atbalstīt un attīstīt reģionālo sociālā dialoga līmeni, vienlaikus dodot ieguldījumu arī uzņēmumu un nozares līmeņa sociālā dialoga pilnveidē. Latvijā reģionālā trīspusējā sadarbība vēl nav pietiekami attīstīta, jo sociālajiem partneriem ir vājas reģionālās un vietējās struktūras.

Norādīto problēmu risināšanai projekta ietvaros plānots stiprināt LBAS reģionālās struktūras, izveidojot arodbiedrību reģionālās sadarbības tīklu, veikt LBAS vadītāju un speciālistu, nozares arodbiedrību vadītāju un speciālistu, kā arī arodorganizāciju vadītāju un speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes, organizēt seminārus un konferences, kā arī informācijas un publicitātes pasākumus.

Projekta rezultātā tiks stiprināts sociālais dialogs reģionos, veidojot un koordinējot reģionālās sadarbības koordinatoru aktivitāti, izdodot drukātus metodiskos materiālus, organizējot seminārus, kā arī īstenojot sabiedrības informēšanas un komunikācijas pasākumus visā Latvijas teritorijā.

Galvenie projekta uzdevumi ir:

  • Stiprināt reģionālo struktūru kapacitāti, izveidojot reģionālo koordinatoru tīklu;
  • Stiprināt kapacitāti un sociālo dialogu reģionos, veicot informatīvus pasākumus (tiks drukāti un izdoti atbilstoši materiāli, proti, materiāli par Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu darba vietās; sociālā dialoga veidošanu reģionos u.c.)
  • Stiprināt kapacitāti izglītojot darba ņēmējus par sociālā dialoga stiprināšanas nepieciešamību un iespējām, cilvēkresursu nozīmību un attīstību, par sociālekonomiskajām aktualitātēm reģionos un arodbiedrību lomu reģionālās reformas un nozaru restrukturizācijas apstākļos un citām tēmām.
  • Īstenot informēšanas un komunikācijas pasākumus;

Projekta ietvaros laika periodā no 2009.gada līdz 2015.gadam plānots veikt projekta administrēšanas funkcijas un šādu projekta aktivitāšu īstenošanu:

  • Projekta administrēšana.
  • Sadarbības veidošana un koordinācija (ietver 2 apakšaktivitātes).
  • Apmācību programmu izstrāde un apmācību organizēšana (ietver 4 apakšaktivitātes).
  • Pieredzes apmaiņas pasākumi un ekspertīzes (ietver 3 apakšaktivitātes).
  • Semināru un konferences organizēšana (ietver 2 apakšaktivitātes).
  • Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi (ietver 8 apakšaktivitātes).

Projekta aktivitāšu īstenošana notiks saskaņā ar projektā plānoto aktivitāšu aprakstu atbilstoši noteiktajam īstenošanas laika grafikam un izmaksu plānam. Projekta aktivitātes tiks īstenotas visā Latvijas teritorijā.

Kopējais projekta finansējums ir 1 170 951,52 LVL, tai skaitā valsts budžeta finansējums 170 198,25 LVL. Kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir 1 134 655,00 LVL.

No 2009.gada 1.janvāra saskaņā ar projekta laika grafiku ir uzsākta šādu aktivitāšu īstenošana:

Katrā no piecām LBAS reģionālajām struktūrām ir piesaistīts viens reģionālais arodbiedrību koordinators no darba ņēmēju puses. Koordinatori ir uzsākuši darbu ar 2009.gada februāri, un viņu galvenie darba uzdevumi ir: jaunu biedru iesaiste arodbiedrībās; došanās uz uzņēmumiem un tikšanās ar arodorganizāciju vadītājiem, arodbiedrības biedriem, strādājošajiem un darba devējiem; darbs pie nozaru arodbiedrību un arodorganizāciju sadarbības stiprināšanas; sadarbība ar uzņēmējiem, darba devēju organizācijām, pašvaldībām un citām nevalstiskajām organizācijām; darba koplīgumu noslēgšanas sekmēšana uzņēmumos; izbraukuma semināru organizēšana darba vietās un piedalīšanās tajos, sniedzot konsultācijas par arodbiedrību darbību; apmācību organizēšana arodorganizāciju vadītājiem, speciālistiem un arodbiedrību biedriem u.c. arodbiedrību kapacitāti stiprinoši uzdevumi.

Arodbiedrību reģionālie koordinatori un viņu koordinātes ir šādas:

Koordinators Rīgā:

Ieva Freiborne
67035907
ieva.freiborne@lbas.lv

Koordinators Kurzemē:

Toms Meiers
63423095
27899957
toms.meiers@lbas.lv

Koordinators Latgalē:

Inna Griņoka
65421738
27899956
inna.grinoka@lbas.lv

Koordinatore Vidzemē:

Tatjana Andersone
27899958
tatjana.andersone@lbas.lv

Koordinators Zemgalē:

Biruta Ribaka
63020257
27899959
biruta.ribaka@lbas.lv

————————————————————————————————————————

Pasākumi

2009.gada janvārī notika pirmais no sociālās partnerības pasākumiem. Pasākums tika organizēts, lai pozitīvi novērtētu un publiskotu LBAS un dalīborganizāciju sadarbības partnerus, kas attiecīgajā gadā īpaši veiksmīgi darbojušies sociālā dialoga attīstībā un mudinātu citus partnerus rīkoties līdzīgi. Tādējādi tiek novērtēti tie partneri, kas jau aktīvi iesaistās rīcībpolitikas izstrādē, īstenošanā un lēmumu pieņemšanā, kā arī tiek uzrunāti visi pārējie sadarbības partneri, aicinot viņus izmantot iespējas iesaistīties un aktīvi ietekmēt valstī notiekošos procesus.

Rokasgrāmata

2010.gada sākumā izdota rokasgrāmata par Eiropas sociālo partneru darba programmas 2009.-2010.gadam un Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu īstenošanu un ieviešanu praksē. Tās elektroniskā versija pieejama šeit.

Sīkāka informācija pa tālruni 67035925 vai e-pastu liene.liekna@lbas.lv