LBAS logo

2010. gada ekspertīzes

Kā arodbiedrībām rīkoties krīzes pārvarēšanai – Eiropas valstu arodbiedrību pieredze un viedokļi

2010.gada janvārī veiktās ekspertīzes tēma ir „Kā arodbiedrībām rīkoties krīzes pārvarēšanai – Eiropas valstu arodbiedrību pieredze un viedokļi”. Tajā analizēta dažādu Eiropas valstu arodbiedrību pieredze un mehānismi cīņai pret krīzes radītajām sekām, Eiropas arodbiedrību konfederācijas kopējais viedoklis par krīzes laika notikumiem un to sekām, Eiropas arodbiedrību konfederācijas rezolūcija par darba koplīgumu slēgšanu 2010.gadā, kā arī Eiropas arodbiedrību prasības saistībā ar Spānijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Arodbiedrības 2020 – Jūs izglābāt bankas, tagad glābiet darba vietas!

2010.gada februārī veiktās ekspertīzes tēma ir „Arodbiedrības 2020 – Jūs izglābāt bankas, tagad glābiet darba vietas!”. Tajā analizēta Eiropas arodbiedrību kopējā vīzija par darbu šajā desmitgadē, arodbiedrību cīņa pret nabadzību un sociālo izstumtību, Eiropas arodbiedrību konfederācijas prasības attiecībā uz desmitgades svarīgākajiem pasākumiem Eiropā kopumā, kā arī specifiskā situācija valsts un pašvaldību sektorā. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Darba attiecību specifika publiskajā sektorā. Kolektīvās pārrunas un darba koplīgumi publiskajā sektorā

2010.gada martā veiktās ekspertīzes tēma ir „Darba attiecību specifika publiskajā sektorā. Kolektīvās pārrunas un darba koplīgumi publiskajā sektorā”. Tajā analizēts gan publiskā sektora jēdziens, gan Starptautiskās darba organizācijas principi un vadlīnijās attiecībā uz kolektīvajām pārrunām un darba koplīgumiem publiskajā sektorā. Aplūkotas dažādas konvencijas un rekomendācijas un to regulējuma specifika. Visbeidzot apskatīta darba koplīgumu noslēgšanas procesa specifika publiskajā sektorā (subjekti, temati, izņēmuma gadījumi u.tml.) un dažādu Eiropas valstu regulējumu salīdzinājums. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Izpildkomitejas loma Eiropas Savienības sociālajā dialogā. Izpildkomitejas nesen pieņemtās rezolūcijas un to ietekme uz arodbiedrību kustību visā Eiropā

2010.gada aprīlī veiktās ekspertīzes tēma ir „Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Izpildkomitejas loma Eiropas Savienības sociālajā dialogā. Izpildkomitejas nesen pieņemtās rezolūcijas un to ietekme uz arodbiedrību kustību visā Eiropā”. Tajā analizēta ETUC struktūra un Izpildkomitejas loma lēmumu pieņemšanā, kā arī analizētas aktuālākās ETUC Izpildkomitejas rezolūcijas un to nozīme Eiropas sociālajā dialogā. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Universālie pakalpojumi Eiropā: 1996. – 2010.gads

2010.gada maijā veiktās ekspertīzes tēma ir „Universālie pakalpojumi Eiropā: 1996. – 2010.gads”. Tajā analizēts sabiedrisko pakalpojumu, universālo pakalpojumu ar ekonomisku nozīmi un ārpusekonomisko pakalpojumu jēdziens, to savstarpējās līdzības un atšķirības, kā arī loma un nozīme Eiropas Savienības un tās iekšējā tirgus kontekstā. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Pilsoniskās sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā un Latvijā. Lisabonas līgums

2010.gada jūnijā veiktās ekspertīzes tēma ir „Pilsoniskās sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā un Latvijā. Lisabonas līgums”. Ziņojumā aplūkoti šādi jautājumi: 1) jēdziens „pilsoniskā sabiedrība”, tā izpratne Latvijā un iespējas, ko tā dod arodbiedrībām un citām nevalstiskajām organizācijām; 2) Lisabonas līguma pieņemšanas apstākļi, sākot no idejas par Konstitucionālo līgumu un beidzot ar tā ratifikācijas problēmām un to iemesliem; 3) Lisabonas līguma regulējums attiecībā uz pilsonisko sabiedrību – ko tas dod Latvijai, arodbiedrībām un citām nevalstiskajām organizācijām nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Neformālā izglītība un tās iedzīvināšanas procesi Latvijā

2010.gada martā par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums par tēmu „Neformālā izglītība un tās iedzīvināšanas procesi Latvijā”. Tajā analizēts, kas ir neformālā izglītība, nozīmīgākie politikas plānošanas dokumenti neformālās izglītības jomā, pašreizējā situācija ārpus formālās izglītības gūto prasmju atzīšanā, profesionālās izglītības un kvalifikācijas iegūšana Latvijā, iedzīvotāju iesaistīšanās neformālajā izglītībā, nozaru viedoklis par neformālā izglītībā gūto prasmju atzīšanu, kā arī sniegti secinājumi un ieteikumi. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Pašnodarbinātās personas un to sociālā aizsardzība

2010.gada aprīlī par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums par tēmu „Pašnodarbinātās personas un to sociālā aizsardzība”. Ziņojumā analizētas pašnodarbinātā statusa priekšrocības un trūkumi, pašnodarbinātības tiesiskais regulējums, nodokļi, kas jāmaksā pašnodarbinātajam, uzņēmuma līgums, viltus pašnodarbinātība, pašnodarbinātības situācija Latvijā. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Nē izdevumu mazināšanai, vairāk izaugsmes

2010.gada jūnijā par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums par tēmu „Nē izdevumu mazināšanai, vairāk izaugsmes!”. Ziņojumā analizēta nodarbinātības situācija Latvijā un Eiropas Savienībā, īstenotās pretkrīzes stratēģijas, piedāvātās arodbiedrību stratēģijas krīzes apkarošanai un LBAS nostāja krīzes mazināšanai. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Izaicinājums indivīdam – nodrošināt prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām

2010.gada jūlijā par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums par tēmu „Izaicinājums indivīdam – nodrošināt prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām”. Ziņojumā analizēti sekojoši jautājumi: pārāk augsta un zema izglītība un prasmes; kvalifikācijas, prasmju trūkumi un novecošanās; politikas plānošanas dokumenti Eiropas Savienībā un situācija Latvijā. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Darbinieku kolektīvās pārstāvības tiesiskais regulējums Latvijā un darbinieku pārstāvības modeļi Eiropas Savienībā

2010.gada augustā veiktās ekspertīzes tēma ir „Darbinieku kolektīvās pārstāvības tiesiskais regulējums Latvijā un darbinieku pārstāvības modeļi Eiropas Savienībā”. Ziņojumā ir apskatīts darbinieku pārstāvības modeļu tiesiskais regulējums Latvijā, darbinieku pārstāvības modeļu dibināšanas īpatnības, tiesības un pienākumi izvēlētajos tiesību realizācijas procesos, kā arī darbinieku pārstāvības īpatnības un tendences Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Cilvēka cienīgu darbu visiem

2010.gada augustā par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums par tēmu „Cilvēka cienīgu darbu visiem” (1.daļa). Ziņojumā analizēta globalizācijas ietekme uz darba tirgu, skaidrota Starptautiskās Darba organizācijas būtība un piedāvātā „cienīga darba” programma un tās ieviešana dzīvē, Eiropas Parlamenta nostādnes un Eiropas Arodbiedrības konfederācijas prioritātes šajos jautājumos. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienības dalībvalstīs

2010.gada septembrī ir sagatavota ekspertīze „Trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienības dalībvalstīs”. Ziņojumā ir apskatīti Eiropas Savienības tiesību akti attiecībā uz trešo valstu pilsoņu piekļuvi darba tirgum dalībvalstīs, jauno tiesību aktu priekšlikumi un tendences. Tāpat īsumā ir aprakstīts personu no trešajām valstīm nodarbinātības normatīvais regulējums Latvijā, kā arī potenciālā Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumu ietekme uz Latvijas tiesību aktiem. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Cienīgu darbu jauniešiem

2010.gada septembrī veiktās ekspertīzes tēma ir „Cienīgu darbu jauniešiem!”. Ziņojumā analizētas cienīga darba iespējas jauniešiem, analizēta Eiropas Savienības un valsts politika attiecībā uz jauniešu iesaisti darba tirgū, to konkurētspējas palielināšanu un arodbiedrību politika cienīga darba veicināšanā jauniešiem. Ziņojuma teksts atrodams šeit.

Ģenerālvienošanās un nacionālā koplīguma tiesību subjekti

2010.gada oktobrī-novembrī ir sagatavota ekspertīze “Ģenerālvienošanās un nacionālā koplīguma tiesību subjekti”. Ekspertīzes izpētes jautājums ir ģenerālvienošanās un nacionālā koplīguma juridiskā daba, tiesību subjekti, kuri to var slēgt, un izaicinājumi, kuri rodas šādas vienošanās noslēgšanā. Ekspertīzes  sagatavošanas procesā ir izpētīti tiesību akti, kuri regulē nacionālo koplīgumu un ģenerālvienošanās noslēgšanu, ar tiem saistītie tiesību akti robi un neskaidrības, daži ģenerālvienošanās prakses piemēri, kuri norāda uz tiesību aktu robiem, izanalizēti ģenerālvienošanās slēgšanas aspekti un izdarīti secinājumi par ģenerālvienošanās problēmjautājumiem. Kopējās bildes veidošanai ir izpētīti ārzemju avoti par izvēlēto Eiropas Savienības dalībvalstu ģenerālvienošanās slēgšanu. Ar ekspertīzes galaziņojumu var iepazīties šeit.

Vecāku cilvēku nodarbinātības mērķu sasniegšana un to ietekmējošie faktori

2010.gada oktobrī un novembrī veiktās ekspertīzes tēma ir „Vecāku cilvēku nodarbinātības mērķu sasniegšana un to ietekmējošie faktori”. Ziņojumā ir aplūkoti Eiropas Savienības politikas dokumentu vēsturiskā attīstība, tajos izvirzītās iniciatīvas un instrumenti vecāku cilvēku darba dzīves pagarināšanā, saistībā ar ekonomiskās izaugsmes nepieciešamību un demogrāfiskās situācijas izaicinājumiem. Otrā daļā tiek aplūkota Latvijas politika, iniciatīvas un rezultāti (esošā situācija) attiecībā uz vecāku cilvēku darba dzīves pagarināšanu, tiks izvirzīti ieteikumi gan indivīdiem, gan sociālajiem partneriem. Ziņojuma konsolidētā versija atrodama šeit.

Mazkvalificēta darbaspēka prasmju paaugstināšanas iespējas

2010.gada decembrī izstrādāts ziņojums ”Mazkvalificēta darbaspēka prasmju paaugstināšanas iespējas”. Ziņojums izstrādāts ņemot vērā jau esošās mazkvalificēto darbinieku problēmas iesaistīties darba tirgū un ka vairākos pētījumos prognozēts, ka visvairāk pieaugs pieprasījums pēc augstākas kvalifikācijas darbiniekiem un prasmju prasības visās profesijās un nozarēs pieaugs, uzverot šīs grupas apmācības nepieciešamību. Ziņojumā apskatīti Eiropas un Latvijas iniciatīvas mazkvalificēta darbaspēka prasmju paaugstināšanā, aplūkota mazkvalificēto darbinieku situācija Latvijā, balstoties uz ‘labo praksi”, izvirzīti ieteikumi arodbiedrībām mazkvalificēto darbinieku apmācību veicināšanai. Ziņojuma konsolidētā versija atrodama šeit.

Streiku regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs

2010.gada decembrī ir sagatavota ekspertīze “Streiku regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs.” Ekspertīze sniedz pārskatu par Eiropas Savienības dalībvalstu streiku regulējumu. Pārskats ir nepieciešams, lai turpmāk novērtētu nepieciešamību veikt grozījumus Latvijas streiku regulējošajos tiesību aktos. Ekspertīzē ir apskatīti starptautiskais un Eiropas regulējums attiecībā uz tiesībām uz streiku, Eiropas Savienības dalībvalstu salīdzinošais regulējums par tādiem jautājumiem kā streika mērķis, miera garantija, streiku ierobežojumi un divu valstu streiku procesa piemēri. Ekspertīzē ir ietverta dalībvalstu streiku regulējumu salīdzinoša tabula, kas uzskatāmi parāda streiku regulējuma galvenos aspektus. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.