LBAS logo

2011. gada ekspertīzes

Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes

Eiropas uzņēmumu padomes un arodbiedrību loma to veidošanā

2011.gada janvārī un februārī ir sagatavota ekspertīze “Eiropas uzņēmumu padomes un arodbiedrību loma to veidošanā”. Ekspertīze pievēršas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi (EUP) vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās pārņemšanas procesam.
Ekspertīze ietver apkopojumu par EUP darbību regulējošiem ES tiesību aktiem, izveidošanas priekšnosacījumiem un procesu, kā arī apkopojumu un argumentāciju par LBAS piedalīšanos direktīvas 2009/38/EK pārņemšanas likumprojekta izstrādē un sagatavoto atzinumu ar priekšlikumiem likumprojekta redakcijai.
Ekspertīzē ir prezentēts arodbiedrību viedoklis un esošā pieredze EUP veidošanā, kā arī LDDK viedoklis par EUP dibināšanu Latvijā. Ar ekspertīzes galaziņojumu var iepazīties šeit.

Arodbiedrību darbības tiesiskais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs

2011.gada martā ir sagatavota ekspertīze “Arodbiedrību darbības tiesiskais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs“. Ekspertīze apskata Baltijas valstu – Igaunijas un Lietuvas – un izvēlēto Eiropas Savienības valstu arodbiedrību tiesisko regulējumu, koncentrējoties uz arodbiedrību darbību regulējoša tiesību akta veidu un reģistrācijas nepieciešamību. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Grozījumi likumā Par arodbiedrībām

2011.gada aprīlī ir sagatavota ekspertīze „Grozījumi likumā Par arodbiedrībām”.  Ekspertīze apkopo likuma „Par arodbiedrībām” nozīmīgākos trūkumus un virzienus nepieciešamajiem grozījumiem. Ir apskatīti Uzņēmumu reģistra piedāvātie likuma izmaiņu varianti, to pozitīvas un negatīvas puses, kā arī piemēri no Lietuvas un Igaunijas arodbiedrību likumu uzbūves un darbības. Beigās ekspertīzē ir apskatīts piedāvājums jauna likuma saturam.Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Darba laika direktīvas pārskatīšanas aktualitātes

2011.gada maijā ir sagatavota ekspertīze „Darba laika direktīvas pārskatīšanas aktualitātes”. Ekspertīze apkopo informāciju par Eiropas Komisijas Ziņojumu par Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem ieviešanu un Komisijas izvirzītajiem priekšlikumiem saistībā ar Direktīvas pārskatīšanu, Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas nostāju attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem un Latvijas Brīvo arodbiedrību dalīborganizāciju juristu diskusijas aspektus. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Latvijas Darba likuma neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam

2011.gada jūnijā ir sagatavota ekspertīze „Latvijas Darba likuma neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam”. Ekspertīze sniedz informāciju par Eiropas Komisijas kārtējā ziņojumā norādītajām Darba likuma neatbilstībām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. Ekspertīzē ir apkopots arodbiedrību provizorisks viedoklis attiecībā uz šo neatbilstību novēršanu. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Sociālā dialoga un sociālo partneru definīcija

2011.gada jūlijā ir sagatavota ekspertīze „Sociālā dialoga un sociālo partneru definīcija”. Ekspertīze veltīta tēmai par sociālā dialoga regulējumu Latvijas tiesību aktos, starptautiskiem un Eiropas Savienības standartiem attiecībā uz sociālā dialoga ieviešanu valstīs, kā arī sniedz piemērus no citu valstu sociālā dialoga regulējuma. Kopsavilkumā ekspertīzē ir sniegti priekšlikumi sociālā dialoga un sociālo partneru iekļaušanai Latvijas tiesību aktos. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Valsts atbalsts sociālajiem partneriem

2011.gada augustā ir sagatavota ekspertīze „Valsts atbalsts sociālajiem partneriem”. Ekspertīzes mērķis ir sniegt vispārēju pārskatu par valsts atbalsta sniegšanu sociālajiem partneriem ārvalstīs. Ekspertīze atbild uz jautājumu, vai ārvalstīs sniedz atbalstu sociālajiem partneriem, kāda veidā atbalsts tiek sniegts un kādas ir atbalsta sniegšanas pozitīvās un negatīvās puses, kā arī sniedz komentārus par iespējām atbalstīt sociālos partnerus Latvijā. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Individuālo darba strīdu risināšana

2011.gada septembrī ir sagatavota ekspertīze „Individuālo darba strīdu risināšana”. Ekspertīzes ietvaros ir apkopots individuālo darba strīdu izskatīšanas process divās valstīs – Lietuvā un Vācijā. Ekspertīze sniedz piemēru par individuālo darba strīdu risināšanu civiltiesās un darba tiesās. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Sociālais dialogs un ģenerālvienošanās darbības paplašināšana Nīderlandē

2011.gada oktobrī ir sagatavota ekspertīze „Sociālais dialogs un ģenerālvienošanās darbības paplašināšana Nīderlandē”. Šobrīd Latvijā sociālais dialogs ir veidošanās procesā. Sociālie partneri iegūst un izvērtē pieredzi, analizē izveidoto instrumentu efektivitāti un meklē iespējamos uzlabojumus. Šajā procesā būtiska ir informācija par sociālā dialoga un koplīgumu slēgšanas mehānismu ieviešanu citās dalībvalstīs. Oktobra mēneša ekspertīze sniedz informāciju par Nīderlandes – valsts, kurā sociālā dialoga un nozares koplīgumu sistēma ir viena no veiksmīgākajām, – divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga mehānismu un koplīgumu paplašināšanas regulējumu. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Arodbiedrību dibināšanas slieksnis

2011.gada novembrī ir sagatavota ekspertīze „Arodbiedrību dibināšanas slieksnis”. Ziņojumā tiek analizētas Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) un Eiropas Savienības prasības attiecībā uz arodbiedrību dibināšanas slieksni apvienošanās brīvības kontekstā, sniegti piemēri par minimālo darbinieku skaitu arodbiedrības dibināšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī komentāri par likuma “Par arodbiedrībām” 3.panta atbilstību SDO un Eiropas Savienības prasībām. Ziņojuma mērķis ir atbildēt uz jautājumu, vai Latvijā noteiktais arodbiedrību dibināšanas slieksnis praktiski ierobežo apvienošanos brīvību un veido reālus šķēršļus arodbiedrību dibināšanai strādājošiem Latvijā. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Darba laika regulējums Baltijas valstīs

2011.gada decembrī ir sagatavota ekspertīze „Darba laika regulējums Baltijas valstīs”.  2011.gada novembrī Eiropas līmeņa sociālie partneri – Eiropas Arodbiedrību konfederācija no arodbiedrību puses un BUSINESSEUROPE (darba devēji privātajā sektorā), UEAPME (mazo un vidējo uzņēmumu darba devēji) un CEEP (valsts sektora darba devēji) no darba devēju puses vienojās uzsākt sarunas par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (turpmāk – Direktīva) pārskatīšanu. Šis process aktualizēja interesi par detalizētu darba laika regulējumu citās valstīs. Ziņojums sniedz informāciju par darba laika regulējumu Lietuvā un Igaunijā un salīdzina to ar Latvijas Darba likuma regulējumu. Tiek apskatītas darba laika formas, maksimālā darba laika ierobežojumi, virsstundu darba, nakts darba un dežūras laika regulējums, dienas un nedēļas atpūtas laika prasības un atkāpes no tām, kā arī ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma nosacījumi. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Sociālā un darba tirgus attīstība

Par darbinieku atbilstību darba tirgum pēc izglītības valstī

2011.gada augustā sagatavota ekspertīze „Par darbinieku atbilstību darba tirgum pēc izglītības valstī”. Šajā ekspertīzē izmantoti oficiālie statistiskas un iepriekš veiktu analīžu dati par darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu. Darbaspēka (darbinieku) atbilstība darba tirgum pēc izglītības vērtēta ne tik daudz pēc formālas, kvantitatīvas pieprasījuma un piedāvājuma atbilstības, cik pēc kvalitatīvas atbilstības, ko raksturo indivīda izglītības dotās spējas pielāgoties darba tirgum un tautsaimniecības iespējas izmantot izglītības radīto potenciālu. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Par aktuāliem darba tirgus jautājumiem reģionālā aspektā

2011.gada septembrī ir sagatavota ekspertīze “Par aktuāliem darba tirgus jautājumiem reģionālā aspektā“. Šajā ziņojumā, pamatojoties uz pieejamajiem statistiskiem datiem, atklāti darba tirgus reģionālā dalījuma veidošanās nosacījumi, lai, koncentrējot uz tiem darba tirgus politiku, panāktu uzlabojumu. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Nodarbinātība un nodokļu politika

2011.gada novembrī ir sagatavota ekspertīze “Nodarbinātība un nodokļu politika“. Ekspertīzē vispirms sniegts ieskats nodarbinātības tendencēs kopš 1996.gada. No otras puses, sniegts ieskats vispārējo valdības finanšu un nodokļu sistēmas attīstībā, atzīmētas būtiskākās izmaiņas nodokļu sistēmā un likmēs un analizēta atsevišķu nodokļu ieņēmumu un nodarbinātības dinamikas saistība ilgtermiņā. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.