LBAS logo

2014. gada ekspertīzes

Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes

Valsts dienesta regulējums. Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze

2014.gada janvārī ir sagatavots ziņojums “Valsts dienesta regulējums. Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze.” Latvijas valsts civildienestu regulē Valsts civildienesta likums,  kas ir spēkā no 2011.gada. Šī gada janvārī Valsts kanceleja nāca klājā ar jauna likumprojekta Valsts dienesta likums (likumprojekts) priekšlikumu, kas paredz būtiskas izmaiņas Latvijas valsts civildienestā.   Ņemot vērā notiekošās diskusijas likumprojekta saskaņošanas gaitā, ziņojums  sniedz Eiropas Savienības dalībvalstu regulējuma un prakses piemērus, kā arī pēdējās tendences valsts civildienestu reformēšanā. Ziņojuma sākumā ir veikts Valsts civildienesta likuma un likumprojekta regulējuma salīdzinājums tabulas veidā un sniegts apkopojums par jaunā regulējuma būtiskajiem jauninājumiem. Ziņojuma turpinājumā ir sniegti Eiropas Savienības dalībvalstu regulējuma piemēri, kā arī Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) komentāri par darbinieku pārstāvju darbību un koplīgumu slēgšanu valsts pārvaldē. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Arodbiedrību pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs

2014.gada februārī ir sagatavots ziņojums “Arodbiedrību pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs.” Ziņojums pievēršas arodbiedrību lomai un jautājumam par arodbiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, to nozīmei darbinieku motivācijas iestāties arodbiedrībā veidošanā un attiecīgi darbinieku iesaistes arodbiedrībās procentam valstī.

Ziņojums sniedz ieskatu citu valstu pieredzē arodbiedrību pakalpojumu klāsta veidošanā. Tā sākumā ir analizēta Latvijas un citu Austrumeiropas arodbiedrību esošā pieeja, veiksmes un kļūdas arodbiedrību pakalpojumu veidošanā. Turpmāk tiek analizēti piemēri no skandināvu un Rietumeiropas valstīm, kuras raksturo plašs arodbiedrības biedru skaits un koplīgumu pārklājums, pakalpojumu veidošanā. Visbeidzot ziņojumā ir sniegti ieteikumi par pakalpojumiem, kurus Latvijas arodbiedrībām būtu vērts ieviest savā darbībā.Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I daļa

2014.gada martā ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I daļa.” Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību, tostarp Tiesas sniegtās interpretācijas, pieaugošo ietekmi uz Latvijas darba tiesībām, kā arī pašreiz notiekošās Darba likuma grozījumu izskatīšanas diskusijas, ir būtiski iepazīties ar jaunākajiem Tiesas spriedumiem darba tiesību jomā. Lai sniegtu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristiem un biedriem iespēju iepazīties ar aktualitātēm Tiesas atziņās, atsevišķos ziņojumos 2014.gadā tiks apkopotas Tiesas spriedumos iekļautās atziņas par noteiktiem tematiskiem jautājumiem. Ziņojums ietver informāciju par spriedumiem par laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam saistībā par darba laika un nepilna darba laika līgumu jautājumiem, to īsu faktisko apstākļu izklāstu, Tiesas analīzes būtiskākajiem punktiem un Tiesas atziņas par attiecīgo jautājumu. Secinājumos ir apkopotas Tiesas atziņas par darba laika, nepilna darba laika līgumu jautājumiem. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. II daļa

2014.gada aprīlī ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. II daļa.”  Ziņojums ietver informāciju par spriedumiem laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam par līgumiem uz noteiktu laiku jautājumiem, to īsu faktisko apstākļu izklāstu, Tiesas analīzes būtiskākajiem punktiem un Tiesas atziņas par attiecīgo jautājumu. Secinājumos ir apkopotas galvenās Tiesas atziņas. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. III daļa

2014.gada maijā ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. III daļa.” Tā apkopo informāciju par spriedumiem laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu, kā arī secinājumus par spriedumu galvenajām atziņām. Ziņojums ietver to īsu faktisko apstākļu izklāstu, Tiesas analīzes būtiskākajiem punktiem un Tiesas atziņas par attiecīgo jautājumu. Secinājumos ir apkopotas galvenās Tiesas atziņas. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. IV daļa

2014.gada jūnijā ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. IV daļa.” Tā apkopo informāciju par spriedumiem laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam saistībā ar personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī atsevišķiem jautājumiem par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmuma pārejas un darba devēja maksātnespējas gadījumā. Ziņojums ietver īsu spriedumu faktisko apstākļu izklāstu, Tiesas analīzes būtiskākos punktus un Tiesas atziņas par attiecīgo jautājumu. Secinājumos ir apkopotas galvenās Tiesas atziņas. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības darba tiesību aktualitātes

2014.gada jūlijā ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības darba tiesību aktualitātes.” Ziņojuma ietvaros ir apskatītas piecas Eiropas Savienības direktīvas, kuru pārņemšanas process un diskusijas par tiesību aktu grozījumiem vai jaunu tiesību aktu izstrādi tiks uzsāktas tuvākajā laikā. To vidū ir direktīvas, kas skar migrantu darbinieku tiesību aizsardzību, darbinieku norīkošanu un publisko iepirkumu procedūru. Ziņojums ietver apkopojumu par galvenajiem katras direktīvas (priekšlikuma) regulējuma punktiem, transponēšanas termiņu un jautājumiem, kuru ieviešanā arodbiedrībām ir nepieciešams pievērst uzmanību, piedaloties likumdošanas procesā un izstrādājot priekšlikumus. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Starptautiskās Darba konferences 103.sesijas pārskats

2014.gada augustā ir sagatavota ekspertīze “Starptautiskās Darba konferences 103.sesijas pārskats.” Ziņojums ir veltīts SDO Konferences 103.sēdei un tajā izskatāmajiem jautājumiem. Konferences 103.sēdes ietvaros tika ievēlēts jauns SDO
Administratīvās Padomes sastāvs, apspriests SDO biroja ziņojums „Godīga migrācija: veidojot SDO darba kārtību”, apstiprināti SDO 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā grozījumi, izskatīti SDO biroja ziņojumi par SDO konvenciju un rekomendāciju piemērošanu dalībvalstīs, efektīvāku piespiedu darba novēršanu, arī par efektīvākām metodēm pārejai no neformālas uz formālu ekonomiku, kā arī tika organizēta atkārtota diskusija par stratēģisko nodarbinātības mērķi. Ziņojumā ir apkopoti trīs Konferences komiteju – Komitejas par piespiedu darba novēršanas jautājumiem, Diskusijas par stratēģisko nodarbinātības mērķi komitejas un Komitejas pārejai no neformālās un formālu ekonomiku diskusijas jautājumi un secinājumi. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Tiesības uz kolektīvajām sarunām Starptautiskās Darba organizācijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņās

2014.gada septembrī ir sagatavota ekspertīze “Tiesības uz kolektīvajām sarunām Starptautiskās Darba organizācijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņās.” Ekspertīzes mērķis ir apkopot tiesību uz kolektīvajām sarunām regulējumu, izmantojot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) regulējumu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas. Apkopojums ir nepieciešams kā pamatojošs materiāls LBAS un to dalīborganizačiju juristiem, piedaloties dažādu ar arodbiedrību darbību saistīto tiesību aktu (piemēram, Darba likuma grozījumu, Valsts dienesta likumprojekta) sagatavošanas un saskaņošanas procesā, kā arī piedaloties koplīgumu slēgšanas procesā. Ziņojuma pirmā daļa ir veltīta SDO regulējumam un komentāriem par arodbiedrību tiesībām uz kolektīvajām sarunām, savukārt otrā daļa sniedz ieskatu Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņās par minētajām tiesībām. Ziņojuma nobeiguma komentāros ir apkopotas galvenās atziņas par arodbiedrības tiesībām uz kolektīvajām sarunām. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai

2014.gada oktobrī ir sagatavota ekspertīze “Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai.” Ziņojums sniedz ieskatu nedeklarēta darba apjomos Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstīm, apkopo galvenos Eiropas Komisijas Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam “par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā” punktus un diskusiju jautājumus, kā arī ietver Eiropas arodbiedrību konfederācijas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas nostāju šajā jautājumā. Ziņojuma nobeigumā ir apkopoti galvenie punkti, kuriem LBAS dalīborganizācijām un to biedriem būtu nepieciešams pievērst uzmanību Eiropas Savienības līmeņa risinājumu nedeklarēta darba mazināšanai tapšanā. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Arodbiedrību darbība un pakalpojumi Zviedrijā

2014.gada novemberī ir sagatavota ekspertīze “Arodbiedrību darbība un pakalpojumi Zviedrijā.” Zviedrija ir viena no spēcīgākajām Skandināvu valstīm attiecībā uz arodbiedrību kapacitāti un iesaistīšanos darba tiesisko nosacījumu noteikšanā. Šis ziņojums apkopo Zviedrijas arodbiedrību kustības organizācijas labās prakses piemēru, tostarp, biedru piesaistes metodes, vēstījumu veidošanu, pakalpojumu definēšanas un sniegšanas piemērus. Pirmā ziņojuma sadaļa sniedz Zviedrijas arodbiedrību kustības vispārēju raksturojumu, informāciju par arodbiedrību blīvumu, attīstības tendencēm, koplīgumu slēgšanas mehānismu un tā lomu darba tiesiskā regulējuma noteikšanā, kā arī arodbiedrību apvienības LO struktūru un darbību. Savukārt ziņojuma otrā sadaļa sniedz informāciju par trīs nozaru arodbiedrību – If Metall, Byggnads un Handels, darbību un pakalpojumu sniegšanu biedriem.

Nevar neņemt vērā, ka stipras arodbiedrības Zviedrijā veidojās vairāk nekā 100 gadu garumā. Līdz ar to Latvijas arodbiedrības, kuras, salīdzinot ar Zviedrijas arodbiedrībām, samērā nesen darbojas brīvā tirgus ekonomiskajā režīmā un sadarbojas ar komersantiem, nevar pilnībā pārņemt Zviedrijas arodbiedrību labo praksi. Taču ir vērts pievērst uzmanību atsevišķiem Zviedrijas LO un nozaru arodbiedrību veiksmes elementiem un iespējams iestrādāt tos Latvijas arodbiedrību darbībā. Līdz ar to ziņojuma secinājumos ir apkopoti Zviedrijas labās prakses elementi, kurus varētu pārņemt Latvijas arodbiedrības. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. I daļa

2014.gada decembrī ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. I daļa.” Tā apkopo Eiropas Savienības Tiesas (Tiesas) spriedumus darba tiesībās par 2014.gadu saistībā ar līgumiem uz noteiktu laiku, nepilna darba laika darba līgumiem un darba laika regulējumu. Savukārt nākamajos ziņojumos tiks apskatīti Tiesas spriedumi saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu, pakalpojumu sniegšanas brīvību un darbinieku pārrobežu nosūtīšanu, kā arī darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu pārejas gadījumā. Kā arī iepriekšējos ziņojumos, ziņojums ietver īsu spriedumu faktisko apstākļu izklāstu, Tiesas analīzes būtiskākos punktus un Tiesas atziņas par attiecīgo jautājumu. Secinājumos ir apkopotas galvenās Tiesas atziņas. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Sociālā un darba tirgus attīstība

Darbinieku finanšu līdzdalība kā strādājošo ienākumu palielināšanās līdzeklis

2013.gada 4.ceturksnī par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums “Darbinieku finanšu līdzdalība kā strādājošo ienākumu palielināšanās līdzeklis“.
Ekspertīzes mērķis ir:
– noskaidrot vai un kā darbinieku finansiālā (vai finanšu, kā minēts ekspertīzes
nosaukumā) līdzdalība ietekmē strādājošo ienākumus;
– izmantojot starptautiski salīdzināmus pētījumus noskaidrot darbinieku
finansiālās līdzdalības izplatību ES valstīs un nosacījumus, to skaitā normatīvo
bāzi, kas sekmējuši vai kavējuši darbinieku finansiālās līdzdalības izplatību.

Ekspertīzi veica akad., Dr. ekon. Raita Karnīte, SIA EPC (Ekonomikas prognožu
centrs) valdes locekle. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Darba samaksas un sociālo garantiju konkurētspēja Baltijas reģionā

2014.gada 1.ceturksnī par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums “Darba samaksas un sociālo garantiju konkurētspēja Baltijas reģionā.” Ekspertīzes mērķis ir noskaidrot Latvijā pastāvošās darba samaksas un sociālo garantiju konkurētspēju Baltijas reģionā. Ekspertīzē galvenā uzmanība pievērsta darba samaksas konkurētspējas analīzei, zemas darba samaksas cēloņu analīzei un priekšlikumiem par arodbiedrību darbību darba samaksas konkurētspējas  uzlabošanai, tādejādi pievēršoties galvenajai sociālajai garantijai – tiesībām uz cienīgu darba samaksu. Analizējot darba izmaksas, ņemtas vērā ar nodarbinātību saistītās sociālās garantijas un to ietekme uz darba tirgu – vēlmi iesaistīties darbā vai
uzlabot darba finanšu rezultātus (zemo algu slazds, bezdarba slazds un pasivitātes slazds).

Ekspertīzi veica akad., Dr. ekon. Raita Karnīte, SIA EPC (Ekonomikas prognožu
centrs) valdes locekle. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Nodokļu ietekme uz neto darba ienākumiem Latvijā (salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm)

2014.gada 2.ceturksnī par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums  “Nodokļu ietekme uz neto darba ienākumiem Latvijā (salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm).”  Ekspertīzes mērķis ir noskaidrot kāda ir nodokļu ietekme uz strādājošo darba ienākumiem pēc darba samaksas nodokļu nomaksas (neto darba ienākums) pēc būtības un salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm.

Ekspertīzi veica akad., Dr. ekon. Raita Karnīte, SIA EPC (Ekonomikas prognožu
centrs) valdes locekle. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.

Arodbiedrību loma Eiropa 2020 īstenošanā

2014.gada 3.ceturksnī  sagatavots ziņojums “Arodbiedrību loma Eiropa 2020 īstenošanā.” Ziņojuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir arodbiedrību loma un uzdevumi Eiropa 2020 īstenošanā. Ekspertīzē ir sniegtas pamatziņas par stratēģiju Eiropa 2020 un tās izpildes izvērtējumiem,  noskaidrots, kāda loma arodbiedrībām paredzēta Europa 2020 dokumentos, izpētīta arodbiedrību darbība Eiropa 2020 īstenošanā atsevišķās ES dalībvalstīs, izpētīts Eiropa 2020 īstenošanā sasniegtais rezultāts un arodbiedrību līdzdalība Eiropa 2020 pamatmērķu īstenošanā.

Ekspertīzi veica akad., Dr. ekon. Raita Karnīte, SIA EPC (Ekonomikas prognožu
centrs) valdes locekle. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības ekonomiskā vadīšana un tās ietekme uz Latvijas arodbiedrību darbu

2014.gada 4.ceturksnī ir sagatavots ekspertīzes ziņojums “Eiropas Savienības ekonomiskā vadīšana un tās ietekme uz Latvijas arodbiedrību darbu“. Tā mērķis ir noskaidrot, kas ir Eiropas Savienības ekonomiskā vadīšana (EU economic governance) un kā tās īstenošana ietekmē vai ietekmēs arodbiedrību darbību. Ekspertīze ietver īsu Eiropas Savienības ekonomisko politiku veidojošo un uzraugošo institūciju apskatu, Eiropas Savienības ekonomiskās vadīšanas būtības un ieviešanas skaidrojumu, kā arī Eiropas Savienības ekonomiskās vadīšanas ieviešanas ietekmi uz arodbiedrību darbu.

Ekspertīzi veica akad., Dr. ekon. Raita Karnīte, SIA EPC (Ekonomikas prognožu
centrs) valdes locekle. Ar ekspertīzi var iepazīties šeit.