LBAS logo

2015. gada ekspertīzes

Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes

Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. II daļa

2015.gada janvārī ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. II daļa.” Tā apkopo Eiropas Savienības Tiesas (Tiesas) spriedumus darba tiesībās par 2014.gadu saistībā ar darbinieku pārrobežu norīkošanas un pakalpojumu sniegšanas brīvības jautājumiem, darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu pārejas gadījumā un darba devēja maksātnespējas gadījumā, darbinieku brīvas pārvietošanās Eiropas Savienībā regulējumu, kā arī ar koplīguma normu attiecināšanu uz pašnodarbinātajām personām. Kā arī iepriekšējos ziņojumos, ziņojums ietver īsu spriedumu faktisko apstākļu izklāstu, Tiesas analīzes būtiskākos punktus un Tiesas atziņas par attiecīgo jautājumu. Secinājumos ir apkopotas galvenās Tiesas atziņas. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. III daļa

2015.gada februārī ir sagatavota ekspertīze “Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. III daļa.” Tā apkopo Eiropas Savienības Tiesas (Tiesas) spriedumus darba tiesībās par 2014.gadu saistībā ar ar diskriminācijas aizliegumu, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešu un sieviešu dzimuma darba ņēmējiem, kā arī bērna kopšanas atvaļinājuma regulējumu. Ziņojums ietver īsu spriedumu faktisko apstākļu izklāstu, Tiesas analīzes būtiskākos punktus un Tiesas atziņas par attiecīgo jautājumu. Secinājumos ir apkopotas galvenās Tiesas atziņas. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Direktīva 2014/67/ES (Īstenošanas direktīva) un ieteikumi arodbiedrībām tās ieviešanai

2015.gada martā ir sagatavota ekspertīze “Direktīva 2014/67/ES (Īstenošanas direktīva) un ieteikumi arodbiedrībām tās ieviešanai.” Ziņojums ir veltīts  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Īstenošanas direktīva) ieviešanas procesam. Direktīva 2014/67/ES dalībvalstīm, tostarp, Latvijai, būs jāievieš līdz 2016.gada 18.jūnijam. Tā paredz aktīvu sociālo partneru iesaisti tās ieviešanas procesā.

Ņemot vērā to, ka Direktīvas 2014/67/ES normas un to korekta ieviešana Latvijas tiesībās ir būtiska norīkoto darbinieku tiesību aizsardzībai, LBAS un tās dalīborganizācijām ir svarīgi būt informētām par Direktīvas 2014/67/ES saturu, kā arī jautājumiem, kuriem arodbiedrībām ir jāpievērš uzmanība tās pārņemšanas procesā. Ziņojums ietver īsu apkopojumu par galvenajiem Direktīvas 2014/67/ES punktiem, jautājumiem, kuru ieviešanā LBAS ir nepieciešams pievērst uzmanību, piedaloties likumdošanas procesā un izstrādājot savus priekšlikumus, kā arī komentārus par attiecīgo jautājumu spēkā esošo tiesisko regulējumu Latvijā. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Solidārā atbildība apakšuzņēmēju ķēdēs. Eiropas Savienības dalībvalstu prakse

2015.gada aprīlī ir sagatavota ekspertīze “Solidārā atbildība apakšuzņēmēju ķēdēs. Eiropas Savienības dalībvalstu prakse.” LBAS 2015.gada marta ziņojumā tika sniegti ieteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Īstenošanas direktīva) normu ieviešanai Latvijā. Ņemot vērā, ka Direktīvas 2014/67/ES 12.pants, kas paredz solidārās atbildības noteikšanu apakšuzņēmēju ķēdēs, pēc dalībvalstu arodbiedrību atziņām veido vislielāko izaicinājumu Direktīvas 2014/67/ES normu ieviešanā un to, ka solidārās atbildības noteikšana  apakšuzņēmēju ķēdēs ir plašs temats, ieteikumiem 12.panta ieviešanai tiek veltīts šis atsevišķs ziņojums.

Ziņojums skaidro solidārās atbildības būtību un nozīmi darbinieku tiesību aizsardzībai apakšuzņēmēju ķēdēs, ietver Direktīvas 2014/67/ES 12.panta tiesiskā regulējuma būtiskās sastāvdaļas, ietver apkopojumu par esošo Eiropas Savienības atsevišķu dalībvalstu solidārās atbildības tiesisko regulējumu un praksi, Latvijas līdzšinējo praksi saistībā ar solidāro atbildību, kā arī secinājumus par solidārās atbildības ieviešanu Latvijā.  Ar ziņojumu var  iepazīties šeit.

Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ieteikumi arodbiedrībām tās ieviešanai

2015.gada maijā ir sagatavota ekspertīze “Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ieteikumi arodbiedrībām tās ieviešanai.” 2014.gada 15.maijā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (Direktīva 2014/24/ES),  kas paredz noteikumus par līgumslēdzēju iestāžu rīkoto iepirkumu procedūrām attiecībā uz publiskiem līgumiem. Direktīva 2014/24/ES Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp Latvijai, ir jāievieš līdz 2016.gada 18.aprīlim. Ziņojumā ir apskatīti jauninājumi, kurus ievieš Direktīvas 2014/24/ES normas, kā arī būtiskie punkti, kuriem LBAS būtu nepieciešams pievērst uzmanību Direktīvas 2014/24/ES normu ieviešanas procesā. Ar ziņojumu var  iepazīties šeit.

Starptautiskās Darba konferences 104.sesijas pārskats

2015.gada jūnijā ir sagatavota ekspertīze “Starptautiskās Darba konferences 104.sesijas pārskats.”  Ziņojums ir veltīts SDO Konferences 104.sēdei un tajā izskatītajiem jautājumiem: nodarbinātības tendencēm 21.gadsimtā, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, to attīstības tendencēm pasaulē un to lomai pienācīgas un produktīvas nodarbinātības radīšanā, nodarbinātības aizsardzību (darba laika regulējums, maternitātes aizsardzība, minimālā alga un darba un veselības aizsardzība), kā arī pārejai no neformālas uz formālu ekonomiku un pieņemtajai SDO rekomendācijai Nr.204 Par pāreju no neformālas uz formālu ekonomiku (Rekomendācija)

Latvijas valdībai būs jāievieš Rekomendācijā sniegtās vadlīnijas Latvijas politikas dokumentos un tiesību aktos. Arodbiedrības var izmantot Rekomendāciju kā pamatu un ieteikumus Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes darbā, kā arī Eiropas platformas nedeklarētā darba mazināšanas ieviešanā. Latvijas valdība deva savu piekrišanu šī instrumenta pieņemšanai, līdz ar to tā ir apņēmusies strādāt ar mērķi ieviest tās normas. Cita starpā Latvijai Rekomendācija ir svarīga arī tāpēc, ka tā uzsver nepieciešamību risināt nesakārtotību un nedeklarētu darbu apakšuzņēmēju ķēdēs, kā arī uzsver, ka minimālās algas noteikšanā ir nepieciešams nodrošināt atbilstību dzīves dārdzībai valstī, norāda uz nepieciešamību paplašināt darba inspekciju pārbaužu pārklājumu uz darbiniekiem neformālā ekonomikā, kā arī stiprināt institūciju kapacitāti.

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Sociālā un darba tirgus attīstība

Investīciju plāns Eiropai un tā ietekme

2015.gada 1.ceturksnī par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums “Investīciju plāns Eiropai un tā ietekme.” Ekspertīzes mērķis ir izpētīt un izvērtēt Eiropas Investīciju plānu (angļu valodā An Investment Plan for Europe, burtiskā tulkojumā „Investīciju plānu Eiropai” (šis nosaukums lietots oficiālajā  dokumentācijā), sauktu arī par „Junkera plānu”, lietots arī „New start for Europe”) šādos aspektos:

  • plāna ietekme uz ekonomiski mazāk attīstītajām valstīm Eiropā;
  • Latvijas iespējas konkurēt Eiropas Investīciju plāna ietvaros;
  • sociāli atbildīga uzņēmējdarbība;
  • Eiropas konkurētspējas palielināšanās Eiropas Investīciju plāna ietvaros.

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Latvijas tautsaimniecības attīstību ietekmējošie faktori un augsmes potenciāls

2015.gada 2.ceturksnī par sociālo un darba tirgus attīstību sagatavots ziņojums “Latvijas tautsaimniecības attīstību ietekmējošie faktori un augsmes potenciāls.” Izmantojot Latvijas makroekonomiskās attīstības modeli (LMPM), ekspertīzē tiek modelēts vēlamā ekonomiskās attīstības rezultāta sasniegšanas ceļš un noskaidroti nosacījumi, kādi nepieciešami tā sasniegšanai. Tajā ir iekļauti divi Latvijas tautsaimniecības attīstības aspekti: attīstību ietekmējošie faktori un augsmes potenciāls. Pētījumā  ir analizēti trīs Latvijas tautsaimniecības attīstību ietekmējošie faktori, kas nosaka attīstību jebkurā tautsaimniecībā un pēc ekspertīzes autores domām ekspertīzes brīdī bija vissvarīgākie arī Latvijā:
– iedzīvotāju skaits un sastāvs (iedzīvotāju darbspēja);
– darba produktivitāte;
– tautsaimniecības nozaru struktūra.

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.