LBAS logo

Ekspertīžu pielietojums

Informācija par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības īstenotā Eiropas

Savienības līdzfinansētā projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības

administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros veiktajām ekspertīzēm.

Informācija sagatavota izpildot Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejas šī gada 10.septembra sēdes lēmuma 2.punktu.

Kopš 2004.gada, kad Latvijas iedzīvotāji izdarīja izvēli kļuva par ES dalībvalsti, Latvijas tiesības ir neatrauti saistītas ar Eiropas Savienības tiesībām. ES regulas un direktīvas nozīmīgi ietekmē Latvijas darba tiesību, darba aizsardzības un citu sociālo tiesību normas. Līdz ar to viens no LBAS – organizācijas, kura kā sociālais partneris piedalās likumdošanas procesā – veiktspējas un stipruma elementiem ir zināšanas par ES tiesību aktualitātēm. Tas par ko šodien runā Briselē, rīt pārtaps par darbinieku tiesībām un pienākumiem.

Kapacitātes projekta laikā uz šo brīdi ir sagatavoti 69 ziņojumi. No tiem 13 ekspertīzes ir sagatavojusi LBAS iepriekšējā eksperte Zanda Grundberga, savukārt uz projekta atlikušo daļu – 56 ziņojumiem – stafeti pārņēma LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte Nataļja Mickeviča. Ziņojumi ir veltīti plašam jautājumu klāstam un ietver informāciju par ES tiesību un politikas dokumentu aktualitātēm, ES Tiesas spriedumiem, ES dalībvalstu tiesisko regulējumu darba tiesību jomā. Liela uzmanība tika veltīta Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) tiesiskajiem un politikas instrumentiem.

Ziņojumu saturs un secinājumi projekta gaitā tika izmantoti kā materiāls LBAS dalīborganizāciju biedru izglītošanai, apmācību pasākumu satura veidošanai, LBAS atzinumu un priekšlikumu sagatavošanai likumdošanas procesā, kā arī prasības pieteikumu tiesām sagatavošanā.

Viens no spilgtākajiem piemēriem ziņojumu satura izmantošanā ir Arodbiedrību likuma izstrādes process. Likumprojekta izstrādes procesā, kas ilga divus gadus, tika sagatavotas 10 ekspertīzes par arodbiedrību brīvību un tiesībām, tiesībām un ierobežojumiem dibināt un pievienoties arodbiedrībām, arodbiedrību dibināšanas slieksni, koplīgumu pārrunām, arodbiedrību pārstāvju aizsardzību un citiem jautājumiem. Lielisks avots arodbiedrības tiesību skaidrošanā ir SDO tiesiskie instrumenti un skaidrojumi, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi. Tie tika izmantoti priekšlikumu sagatavošanā un pamatošanā, LBAS dalīborganizāciju diskusijās un palīdzēja panākt arodbiedrību priekšlikumu iestrādāšanu likumā vairākos jautājumos.

Tikpat krass piemērs ir arī Darba likuma grozījumu sagatavošanas process, kam tika veltītas 11 ekspertīzes saistībā ar tādiem jautājumiem kā darba laika regulējums, nepilna darba laika līgumi un līgumi uz noteiktu laiku, darba līguma uzteikums, pagaidu darba aģentūru darbības tiesiskais regulējums, apmācību izdevumu atmaksa, bērna kopšanas atvaļinājums un citi. Citi tiesību aktu projekti, kuros ziņojumi palīdzēja uzlabot LBAS atzinumu un argumentācijas kvalitāti ir Valsts Dienesta likums, Mediācijas likums, Brīvprātīgā darba likums, jauniešu nodarbinātības un darbinieku norīkošanas tiesiskais regulējums.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ziņojumu sagatavošanā bija nepieciešamība ievērot apjoma prasības, vienlaikus neveidojot ziņojumus kā „garu tekstu palagus.” Tikpat izaicinoša ir juridisko tekstu izklāstīšana vieglā valodā, ņemot vērā to, ka lielākā daļa no biedriem tomēr nav juristi. Visbeidzot izkacinājumu veidoja nepieciešamība rast balansu starp objektīvu analīzi un izvēlēto faktu atspoguļošanu, kas stiprina tieši arodbiedrību pozīcijas, atceroties, ka ziņojumi primāri tomēr ir paredzēti, lai ļautu LBAS un tās dalīborganizācijām rasts argumentus arodbiedrību, tātad darba ņēmēju nostājai. Nenoliedzami šo izaicinājumu pārvarēšanā šodien ir būtiska LBAS dalīborganizāciju atgriezeniskā saite, lai nākamajās aktivitātēs saistībā ar informāciju par ES tiesību aktualitātēm tiktu panākta labāka informācijas uztveramība un vizuālā pasniegšana.

Noteikti jāpiemin, ka ziņojumi ļāva uzlabot LBAS atzinumu kvalitāti un ļāva rast argumentus arodbiedrību nostāju stiprināšanai. Papildus atsevišķi ziņojumi kļuva par tiesību doktrīnu, kuru tiesa izmanto savos spriedumos (lieta Nr. SKC-952/2015; Nr.SKC-2425/2014). Tas viss palielina organizācijas veiktspēju un rezultātā veicina LBAS kā sociālā partnera un valdības padomdevēja profesionalitāti un „solīdāku tēlu.”

Tabulā ir hronoloģiski uzskaitītas  ekspertīzes, norādot to praktisko pielietojumu.

Iesniegto ekspertīžu materiālu pielietojums LBAS darbībā

Ekspertīze Pielietojums
Ģenerālvienošanās un nacionālā koplīguma tiesību subjekti
2010.gada novembra ziņojums un Sociālais dialogs un ģenerālvienošanās darbības paplašināšana Nīderlandē
2011.gada oktobra ziņojums
Ekspertīzes materiāli un secinājumi ir izmantoti
(1) LBAS starptautiskā foruma „Arodbiedrību loma ēnu
ekonomikas apkarošanā” (01.11.2011.) paneļa
”Ģenerālvienošanās kā instruments ēnu ekonomikas
apkarošanā” satura un argumentācijas sagatavošanā.
(2) Piedaloties LDDK foruma par ēnu ekonomikas
apkarošanu un sniedzot LBAS viedokli.
(3) gatavojoties un sniedzot viedokli par
ģenerālvienošanās regulējumu radio raidījumā
„Krustpunkti” Latvijas Radio 03.01.2012.
Streiku regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs
2010.gada decembra ziņojums
Ekspertīzes materiāli izmantoti, gatavojot LBAS 7.kongresa (02.12.2011.) rezolūciju par streiku tiesībām
Eiropas uzņēmumu padomes un arodbiedrību loma to veidošanā
2011.gada februāra ziņojums
Ekspertīzes materiāli ir izmantoti, piedaloties
likumprojekta „Eiropas Savienības mēroga
komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga
komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un
konsultēšanās likums” izstrādes darba grupā un sniedzot
un gatavojot LBAS viedokļa pamatojumu.
Arodbiedrību darbības tiesiskais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs
2011.gada marta ziņojums
Grozījumi likumā Par arodbiedrībām
2011.gada aprīļa ziņojums
Arodbiedrību dibināšanas slieksnis
2011.gada novembra ziņojums
Ekspertīžu materiāli un secinājumi ir izmantoti:
(1) gatavojot Juristu tikšanos, lai apspriestu
nepieciešamos likuma grozījumus;
(2) sniedzot oficiālu atzinumu Labklājības ministrijai un
Starptautiskajai Arodbiedrību organizācijai par
nepieciešamību saglabāt esošo arodbiedrību dibināšanas
slieksni;
(3) Aizstāvot LBAS viedokli par nepieciešamību saglabāt
esošo arodbiedrību dibināšanas slieksni Tieslietu un
Labklājības ministrijas saskaņošanas sanāksmē par
grozījumiem likumā „Par arodbiedrībām” 15.11.2011.
(4) LBAS un ministriju darba grupā par jauna
arodbiedrību likuma izstrādi
Latvijas Darba likuma neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām
atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam

2011.gada jūnija ziņojums
Ekspertīzes materiāli ir izmantoti:
(1) organizējot Juristu tikšanos ar mērķi, atrast
nepieciešamos darba laika regulējuma uzlabojumus
Darba likumā;
(2) prezentējot LBAS viedokli par nepieciešamajiem
grozījumiem darba laika regulējumā Labklājības
ministrijas sanāksmē ar sociālajiem partneriem
19.01.2012.
(3) sniedzot priekšlikumus Darba likuma grozījumiem
2012.gada februārī
Ekspertīzes materiāli izmantoti zv.advokātu biroja
Borenius 21.06.2012 organizētajā seminārā 10 gadi
Darba likuma ietvarā – Kur dosimies tālāk?
Darbinieka un darba devēja uzteikuma regulējums Baltijas valstīs
2012.gada janvāra ziņojums
Ekspertīzes secinājumi un priekšlikumi ir izmantoti,
gatavojot priekšlikumus Darba likuma grozījumiem
2012.gada februārī. Lietuvas un Igaunijas darba likumu
piemēri izmantoti Latvijas Darba likuma grozījumu
sagatavošanai un iesniegšanai Labklājības ministrijā.
Arodbiedrību pārstāvju tiesiskā aizsardzība
2012.gada marta ziņojums
Ekspertīzē sniegtā analīze un informācija, izmantoti
jauna likuma “Par arodbiedrībām” izstrādes diskusijās ar
Labklājības ministriju.
Eiropas Savienības darbinieku norīkošanas regulējuma pārskatīšana
2012.gada aprīļa ziņojums
Ekspertīzē sniegtā argumentācija, secinājumi un
priekšlikumi izmantoti, gatavojot LBAS nostāju par
Eiropas Komisijas priekšlikumiem, kas tika iesniegta
Labklājības ministrijā.
Darbinieku pārrobežu norīkošanas regulējums Latvijā
2012.gada maija ziņojums
Ekspertīzes analīze un secinājumi iesniegti Latvijas
Celtnieku arodbiedrībai (LCA) kā pamatojuma materiāls,
lai sagatavotu kopīgu LCA un LBAS ziņojumu un
uzstāšanos Eiropas Būvniecības un kokapstrādes
darbinieku federācijas konferencē „Darbinieku
norīkošanas realitāte” (2012.gada 15.jūnijā, Briselē) par
darbinieku norīkošanas problēmām Latvijā.
Arodbiedrību tiesības regulēt savu darbību
2012.gada jūnija ziņojums
Ekspertīzes analīze un secinājumi ir prezentēti
Labklājības ministrijai likumprojekta par arodbiedrību
darbību izstrādes ietvaros (proti, diskusiju par juridiskās
personas statusa piešķiršanu arodbiedrību
struktūrvienībām ietvaros).
Ierobežojumi noteiktām personu kategorijām dibināt arodbiedrības un iestāties tajās
2012.gada jūlija ziņojums
Ekspertīze ir nosūtīta Labklājības ministrijai
likumprojekta par arodbiedrību darbību izstrādes
ietvaros (proti, diskusiju par robežsargu apvienošanas
brīvību ierobežošanu ietvaros).
Darba strīdu mediācija
2012.gada augusta ziņojums
Ekspertīzes secinājumi tiks izmantoti 2012.gada rudenī,
kad atjaunosies Mediācijas likuma izskatīšana un
attiecīgi būs nepieciešama LBAS nostāja (tika pārnesta
no septembra uz oktobri).
Darba tiesību reformas publiskajā sektorā Eiropas Savienības valstīs
2012.gada septembra ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju darbības regulējums
2012.gada oktobra ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Mājsaimniecībā nodarbināto darbinieku tiesiskā aizsardzība
2012.gada novembra ziņojums
Ekspertīzes materiāli nosūtīti Labklājības ministrijai, kā
LBAS priekšlikums turpmākajai diskusijai, uzlabojot
mājsaimniecībā nodarbināto tiesisko regulējumu Latvijā.
Nepilna darba laika un uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu regulējums Eiropas Savienībā
2012.gada decembra ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Brīvprātīgā darba tiesiskais regulējums
2013.gada janvāra ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti jauna Brīvprātīgā
darba likuma sagatavošanas procesā. Ekspertīze pēc
pieprasījuma nosūtīta Saeimas Juridiskajam birojam.
Atkāpes no darba tiesību regulējuma ar koplīgumu
2013.gada ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Apmācību izdevumu atlīdzināšana darba attiecībās. Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze
2013.gada marta ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā, uz tās pamata
sagatavoti priekšlikumi grozījumam 96.pantam.
Ekspertīze kļuva par pamatu LBAS 2013.gada
Starptautiskajam forums: Aktualitātes darba tiesiskajās
attiecībās un darba aizsardzībā – problēmas un
risinājumi, panelim „Apmācību izdevumu atlīdzināšana
darba attiecībās”.
Trīspusējā sadarbība Eiropas Savienības dalībvalstu praksē
2013.gada aprīļa ziņojums
Ekspertīzes materiāls un secinājumi prezentēti LBAS
starptautiskajā konferencē „Trīspusējā sadarbība
Latvijā”.
Eiropas Savienības iniciatīvas jauniešu nodarbinātības uzlabošanai
2013.gada maija ziņojums
Ekspertīzes materiāls un secinājumi izmantoti,
sagatavojot LBAS atzinumus par Latvijas pozīcijām
saistībā ar jauniešu nodarbinātību, tostarp, Jauniešu
garantijas iniciatīvas ieviešanu. Ekspertīze tiek
izmantota, gatavojot LBAS Starptautisko konferenci
“Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un cienīgu
darbavietu izveidē” Latvijas prezidentūras Eiropas
Padomē ietvaros.
Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Sociālā dialoga komitejas ziņojums
2013.gada jūnija ziņojums
Ekspertīzes materiāls un secinājumi nosūtīti LBAS
dalīborganizācijām, lai informētu viņus par aktualitātēm
SDO ietvaros, uzlabotu izpratni par SDO darbību,
instrumentiem un to izmantošanu Latvijas
nodarbinātības politikas un tiesību aktu sagatavošanas
procesā.
Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Komitejas Nodarbinātība un sociālā
aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā ziņojums

2013.gada jūlija ziņojums
Ekspertīzes materiāls un secinājumi nosūtīti LBAS
dalīborganizācijām, lai informētu viņus par aktualitātēm
SDO ietvaros, uzlabotu izpratni par SDO darbību,
instrumentiem un to izmantošanu Latvijas
nodarbinātības politikas un tiesību aktu sagatavošanas
procesā.
Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Ilgtspējīgas attīstības, cienīga darba un „zaļo darbavietu”
komitejas ziņojums

2013.gada augusta ziņojums
Ekspertīzes materiāls un secinājumi nosūtīti LBAS
dalīborganizācijām, lai informētu viņus par aktualitātēm
SDO ietvaros, uzlabotu izpratni par SDO darbību,
instrumentiem un to izmantošanu Latvijas
nodarbinātības politikas un tiesību aktu sagatavošanas
procesā.
Arodbiedrību brīvība Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē: tiesības dibināt, reģistrēt arodbiedrību un
regulēt tās darbību statūtos

2013.gada septembra ziņojums
Ekspertīzes materiāli izmantoti kā argumentācija,
Arodbiedrību likumprojekta priekšlikumu sagatavošanas
procesā, kā arī gatavojot LBAS dalīborganizācijas biedra
prasības pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai.
Bērna kopšanas atvaļinājuma regulējums Eiropas Savienībā
2013.gada oktobra ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Darbinieku brīvas pārvietošanās Eiropas Savienībā regulējuma aktualitātes
2013.gada novembra ziņojums
Ekspertīze nosūtīta LBAS dalīborganizācijām, lai
uzlabotu biedru zināšanas par Eiropas Savienības tiesību
aktualitātēm un gaidāmajām pārmaiņām.
Darba līguma uzteikšana, neievērojot uzteikuma termiņu. Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze
2013.gada decembra ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Valsts dienesta regulējums. Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze
2014.gada janvāra ziņojums
Ekspertīzes argumenti un secinājumi izmantoti kā
pamatojums Valsts dienesta likumprojekta saskaņošanas
procesā.
Arodbiedrību pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs
2014.gada februāra ziņojums
Ekspertīzes materiāls nosūtīts LBAS dalīborganizācijām,
lai uzlabotu to izpratni par nepieciešamajām pārmaiņām
organizācijas darbībā. Pamatojoties uz ekspertīzes
materiālu, tika sagatavota un novadīta prezentācija
Latvijas Mežu Nozaru arodu biedrības padomes sēdē.
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I daļa
2014.gada marta ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Ekspertīzes secinājumi izmantoti konferencē Darba
tiesības 2014, http://www.darbatiesibas2014.lv/
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. II daļa
2014.gada aprīļa ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Ekspertīzes secinājumi izmantoti konferencē Darba
tiesības 2014, http://www.darbatiesibas2014.lv/
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. III daļa
2014.gada maija ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Ekspertīzes secinājumi izmantoti konferencē Darba
tiesības 2014, http://www.darbatiesibas2014.lv/
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. IV daļa
2014.gada jūnija ziņojums
Ekspertīzes secinājumi izmantoti Darba likuma
grozījumu sagatavošanas procesā.
Ekspertīzes secinājumi izmantoti konferencē Darba
tiesības 2014, http://www.darbatiesibas2014.lv/
Eiropas Savienības darba tiesību aktualitātes
2014.gada jūlija ziņojums
Ekspertīze nosūtīta LBAS dalīborganizācijām, lai
uzlabotu biedru zināšanas par Eiropas Savienības tiesību
aktualitātēm un sagatavotu LBAS turpmākajam
procesam direktīvu pārņemšanā, piedaloties
likumdošanas procesā.
Ekspertīzes secinājumi izmantoti konferencē Darba
tiesības 2014, http://www.darbatiesibas2014.lv/
Starptautiskās Darba konferences 103.sesijas pārskats
2014.gada augusta ziņojums
Ekspertīzes materiāls un secinājumi nosūtīti LBAS
dalīborganizācijām, lai informētu viņus par aktualitātēm
SDO ietvaros, uzlabotu izpratni par SDO darbību,
instrumentiem un to izmantošanu Latvijas
nodarbinātības politikas un tiesību aktu sagatavošanas
procesā.
Tiesības uz kolektīvajām sarunām Starptautiskās Darba organizācijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņās

2014.gada septembra ziņojums
Ekspertīze ir izmantota Arodbiedrību likuma komentāru sagatavošanā.
Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai

2014.gada oktobra ziņojums

Ekspertīzes secinājumi un ieteikumi arodbiedrībām  tiks izmantoti kā pamatojošs materiāls LBAS atzinumu sagatavošanai Eiropas Komisijas Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā apspriešanas un saskaņošanas procesā.
Arodbiedrību darbība un pakalpojumi Zviedrijā

2014.gada novembra ziņojums
Ekspertīzes materiāli ir nosūtīti LBAS dalīborganizācijām kā pamatojošs materiāls diskusijām par nozares arodbiedrību pakalpojumu ieviešanu.
Eiropas Savienības Tiesas prakse
darba tiesībās 2014.gadā. I daļa

2014.gada decembra ziņojums

Materiāls izmantojams biedru informēšanai par Eiropas darba tiesību aktualitātēm, kā arī biedru izpratnes uzlabošanai par Eiropas līmeņa darba tiesību ietekmi.
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. II daļa

2015.gada janvāra ziņojums

Materiāls izmantojams biedru informēšanai par Eiropas darba tiesību aktualitātēm, kā arī biedru izpratnes uzlabošanai par Eiropas līmeņa darba tiesību ietekmi.
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. III daļa

2015.gada februāra ziņojums

Materiāls izmantojams biedru informēšanai par Eiropas darba tiesību aktualitātēm, kā arī biedru izpratnes uzlabošanai par Eiropas līmeņa darba tiesību ietekmi.
Direktīva 2014/67/ES (Īstenošanas direktīva) un ieteikumi arodbiedrībām tās ieviešanai

2015.gada marta ziņojums

Ekspertīzē sniegtie ieteikumi tiks izmantoti kā argumentācija LBAS atzinumiem un diskusijās Direktīvas 2014/67/ES ieviešanas procesā
Solidārā atbildība  apakšuzņēmēju ķēdēs. Eiropas Savienības dalībvalstu prakse

2015.gada aprīļa ziņojums

Ekspertīzē sniegtie ieteikumi tiks izmantoti kā argumentācija LBAS atzinumiem un likumprojektu izstrādes diskusijās Direktīvas 2014/67/ES ieviešanas procesā
Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ieteikumi arodbiedrībām tās ieviešanai

2015.gada maija ziņojums
Ekspertīzē sniegtie ieteikumi tiks izmantoti kā argumentācija LBAS atzinumiem un likumprojektu izstrādes diskusijās Direktīvas 2014/24/ES ieviešanas procesā

Informāciju apkopoja:

Liene Liekna
LBAS ESF projekta vadītāja
T.67035925

un

Nataļja Mickeviča
LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte

01.06.2015.