LBAS logo

Projekta aktualitātes

No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam norisināsies Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē.

Ko nozīmē prezidentūra Eiropas Savienības Padomē?

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES ietekmēt ES dienaskārtību un vadīt tās darbu.

Prezidentūra organizē un vada ES Padomes, COREPER (Pastāvīgo pārstāvju jeb ES dalībvalstu vēstnieku komiteja) un darba grupu sanāksmes. Prezidentūras uzdevums ir būt godīgam un neitrālam sarunu starpniekam. Plānots, ka dažādu sanāksmju un citu pasākumu skaits pusgada laikā Briselē un Luksemburgā var būt ap 1500, bet Latvijā līdz 200.

Tāpat prezidentūras uzdevums ir veikt koordinācijas funkcijas ES Padomē, pārstāvēt ES Padomi Eiropas Parlamentā, sadarboties ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES.

Prezidentūru kalendārs:

2014.gada 2.pusgads – Itālija

2015.gada 1.pusgads – Latvija

2015.gada 2.pusgads – Luksemburga

2016.gada 1.pusgads – Nīderlande

2016.gada 2.pusgads – Slovākija

2017.gada 1.pusgads – Malta

Latvijas prezidentūras vērtības un prioritārie virzieni

Iestājoties ES, Latvija iesaistījusies ES lēmumu pieņemšanas procesā – uzņemoties prezidējošās valsts funkcijas, Latvija apliecinās savu atbildību un gatavību visaugstākajā līmenī iesaistīties ES pārvaldībā.

Lai padarītu Latvijas prezidentūras darba programmu saskaņotāku un mērķtiecīgāku, ir izvirzītas Latvijas prezidentūras vērtības. Prezidentūras vērtības jeb tā saucamie „3i” ir iesaistīšanās, izaugsme, ilgtspēja.

Ministru kabinets ir apstiprinājis trīs Latvijas prezidentūras potenciālos prioritāros virzienus:

1. konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā;

2. informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai;

3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

Trio prezidentūra

Trio prezidentūra nozīmē, ka prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras. Trio prezidentūru 2014.gada 1.jūnijā ievada Itālija, tai seko Latvija un 2015.gada otrajā pusē noslēdz Luksemburga.

2014.gada 24.jūnijā ES Vispārējo lietu padome apstiprināja nākamo ES Padomē prezidējošo valstu trio – Itālijas, Latvijas un Luksemburgas – sagatavoto ES Padomes darba programmu 18 mēnešiem.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%2011258%202014%20INIT

ES Padomes mērķis nākamajiem 18 mēnešiem ir pilnībā pārvarēt ekonomisko un finanšu krīzi un veicināt ES izaugsmi, stiprināt ES spēju radīt jaunas darbavietas un izmanot digitālās vides potenciālu, kā arī nodrošināt pamattiesības un spēlēt adekvātu lomu strauji mainīgajā pasaulē. Trio darba programmā ir integrēti Latvijas prezidentūras prioritārie virzieni un aktuālie jautājumi.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts: www.es2015.lv

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts ir Ārlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota 2012.gada 1.februārī.

Sekretariāta darbības mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sagatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusgadā un atbilstoši kompetencei koordinēt darbu prezidentūras laikā.

Sociālo partneru pasākumi

Nākamā gada pirmajā pusē Latvijas prezidentūras laikā norisināsies virkne starptautisku pasākumu, tostarp vairākas augsta līmeņa konferences, ko rīkos sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

ESF līdzfinansētā projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 2015.gadā tiks organizēti šādi pasākumi:

26.-27.februārī, Rīgā, Latviešu Biedrības namā notiks starptautiska arodbiedrību konference „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un darbavietu izveidē”, ar mērķi veicināt padziļinātu izpratni par arodbiedrību lomu ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšanā. Konferencē aicināti piedalīties ES valstu arodbiedrību pārstāvji. Diskutējot par kvalitatīva darba nodrošināšanu, jauniešu iesaisti darba tirgū un darba spēka migrāciju, tiks piedāvāti risinājumi arodbiedrību lomas kapacitātēs stiprināšanai nacionālajā un ES līmenī.

31.martā, Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija notiks sociālo partneru forums “Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”. Foruma galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa starp ES valstīm un sociālo partneru organizācijām, sekmējot labās prakses pārņemšanu. Forumā tiks diskutēts par:

  • sociālā dialoga lomu ekonomikā, izaugsmē un konkurētspējā;
  • sociālā dialoga problēmām ES dalībvalstīs;
  • kopīgu sadarbības projektu iniciēšanu nozaru līmenī un citām būtiskām tēmām.

Foruma noslēgumā plānots sagatavot sociālo partneru rekomendācijas divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstībai Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pasākumu organizē LBAS sadarbībā ar LDDK.

5.-7.jūnijā, Rīgā norisināsies starptautiskais arodbiedrību jauniešu forums „Baltijas arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālā līmenī”. Foruma mērķis ir Baltijas arodbiedrību jauniešu izglītošana par ESD institūciju darbību, lēmumu pieņemšanas procesu, ES2020 prioritātēm, jauniešu garantijas iniciatīvām, kā arī arodbiedrību jauniešu kapacitātes stiprināšanu, sekmējot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālā līmenī.