LBAS logo

Mēģinājums aktivizēt sociālo dialogu un nacionālo industriālo attiecību sistēmu atsevišķās CAEV – iegūtā mācība un labā prakse, izejot no krīzes (VS/2014/0588)

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība

Eiropas Komisijas (EK) projekts (VS/2014/0588) “Mēģinājums aktivizēt sociālo dialogu un nacionālo industriālo attiecību sistēmu atsevišķās Centrālās un Austrumeiropas valstīs (CAEV) – iegūtā mācība un labākā prakse, izejot no krīzes”.

2015.gadā LBAS kā asociētais partneris uzsāka dalību Ungārijas arodbiedrību konfederācijas LIGA īstenotā EK izpētes projektā (VS/2014/0588), kas vērsts uz akadēmiķu piesaisti plašākas informācijas vākšanā un sociālo partneru pārstāvju kopīgu mācīšanos – pirmkārt, arodbiedrību organizāciju pārstāvji no projektā iesaistītajām valstīm: Ungārijas, Bulgārijas, Lietuvas, Latvijas un Polijas. Tāpat projekta mērķis ir apmainīties ar labāko praksi atsevišķās CAEV un vairāk attīstītās valstīs (Francijā). Projekta partneru uzdevums ir dalīties informācijā par savu industriālo attiecību sistēmu, sociālā dialoga veidiem un ar to saistītām aktivitātēm, kā tās tiek galā ar izaicinājumiem, ko uzlikusi krīze, jo īpaši kopš 2012.gada.

Iepriekš minētais mērķis tiek sasniegts, izmantojot valstu pētījumus, ko sagatavojuši ārējie eksperti. Valstu pētījumi sagatavoti pamatojoties uz Eiropas Komisijas industriālās attiecības Eiropā 2012.gada ziņojuma galvenajiem secinājumiem.

Mērķa grupu locekļiem (arodbiedrību pārstāvjiem valsts, nozaru un uzņēmumu līmenī) tiks organizēti semināri par projekta tematiku Lietuvā, Bulgārijā un Latvijā 2016.gadā.

Projekta noslēguma fāzē, izmantojot valsts pētījumus un rezultātus no starptautiskajiem semināriem, tiks sagatavots visaptverošs kopsavilkums, ko sagatavos neatkarīgs eksperts. Visaptverošā kopsavilkuma mērķis ir apzināt konverģenci un atšķirības starp industriālo attiecību sistēmām un praksi. Cerams, ka valstu pētījumi un kopsavilkums palīdzēs pilnveidot un veicināt atjauninātu attiecīgo nodaļu (-as) “Industriālās attiecības Eiropā 2012.gada ziņojumā”.

Projekta galarezultāti tiks izplatīti starptautiskā projekta noslēguma konferencē 2016.gadā, Budapeštā, Ungārijā. Plānots, ka konferencē piedalīsies ES un valsts līmeņa sociālie partneri, kā arī dažādu valstu partneri.

Projekts arī plāno stiprināt starptautisko valsts līmeņa darba ņēmēju organizāciju sadarbību un solidaritāti, caur notikumiem un ekspertu sadarbību, veicinot starptautisku pieredzes apmaiņu.

Projekta aktivitātes un pasākumi

  • Ekspertu un projektu partneru sanāksmes Budapeštā 2015.gadā.
  • Ārējo ekspertu sagatavoti valstu pētījumi par industriālo attiecību sistēmām Ungārijā, Polijā, Bulgārijā, Lietuvā un Latvijā. Šie pētījumi ir pieejami trīs valodās (angļu, ungāru un katras projekta partnervalsts valodās). Atrodami šeit.
  • Nacionālie apmācību semināri un pieredzes apmaiņa dažādām mērķgrupām Bulgārijā, Latvijā un Lietuvā.
  • Kopsavilkums -pētījums / Noslēguma ziņojums.

Projekts noslēgsies 2016.gada rudenī, kad tiks organizēta noslēguma konference 50 cilvēku auditorijai.

Notikumi

“Kick-off” sanāksme Budapeštā 30.01.2015

Ārējo ekspertu sanāksme Budapeštā 03.04.2015

Starptautiskie notikumi (plāns):

Viļņa, Lietuva 1.-2. 02.2016.
Sofija, Bulgārija 10.-11.03.2016.
Rīga, Latvija 4.-5.04.2016.

Noslēguma konference

20.-21.septembrī, Budapeštā norisinājās projekta noslēguma konference. Konferences laikā tika prezentēts projektā paveiktais darbs un SIA “EPC” ekspertes R.Karnītes sagatavotais ziņojums – kopsavilkums “Mēģinājums aktivizēt sociālo dialogu un nacionālo industriālo attiecību sistēmu atsevišķās Centrālās un Austrumeiropas valstīs (CAEV) – iegūtā mācība un labākā prakse, izejot no krīzes”. Ar ziņojumu angļu valodā variet iepazīties šiet.

Projekta mērķis ir/bija iegūt jaunu informāciju par sociālā dialoga jautājumiem, kopīgi mācīties un apgūt labas prakses piemērus projekta dalībnieku vidū. Projekta dalībnieki ir piecu Centrālās un Austrumeiropas valstu (CAEV) – Ungārijas, Bulgārijas, Lietuvas, Latvijas un Polijas, un ekonomiski attīstītas valsts (Francijas) sociālie partneri, pārstāvot strādājošos.

Šajā projektā sociālā dialoga aktivizēšanas (revitalizācijas) koncepcija ir balstīta to ietekmējošo problēmu kopumā, nevis tikai vērtējot kvantitatīvus darbības rādītājus (biedru skaitu un daļu strādājošo skaitā, vi kolektīvo līgumu pārklājumu).

Galvenie secinājumi.

  • Biedru skaita samazināšanās tika minēta kā nopietna arodbiedrību problēma. Samazinoties biedru skaitam, pasliktinās arodbiedrību finansiālā un organizatoriskā veiktspēja, vēl vairāk kā līdz šim samazinot arodbiedrību iespējas formulēt, apkopot un aizstāvēt savas prasības sarunās ar darba devējiem un valsts organizācijām. Biedru skaita samazināšanos rada iekšēji un ārēji cēloņi, un tie var būt pastāvīgi (ārpus krīzes ietekmes) un tādi, ko radījusi pasaules finanšu krīze.
  • Vairākās valstīs krīze ir rosinājusi institucionālas izmaiņas, kas mazina sociālā dialoga spēku (paplašina dalībnieku skaitu, pāriet no vienošanās sarunām uz konsultācijām, pazemina par sociālā dialoga norisi atbildīgo institūciju nozīmīguma līmeni valsts pārvaldes hierarhiskajā sistēmā tā, ka nav iespējams pieņemt praktiski ieviešamus lēmumus).
  • Dažās valstīs ir mēģinājumi mazināt sociālo partneru līdzdalību nacionālajā līmenī, nosakot stingrākus pārstāvniecības kritērijus.
  • Strādājošo aizsardzības minimālās normas ir pasliktinājušās visās projektā iesaistītajās valstīs.

Projekta gaitā tika meklēti labās prakses piemēri sociālā dialoga revitalizācijai projekta dalībvalstīs pēc finanšu krīzes. Atklājās, ka arodbiedrību darbība ir lielā mērā atkarīga no valsts valdības attieksmes pret ekonomikas un sociālās politikas, un sociālā dialoga jautājumiem. Kopš 1990-to gadu vidus, vairāk kā jebkad, uzmanība tiek pievērsta arodbiedrību pašsaglabāšanās darbībām.

Priekšlikumi, kā arodbiedrībām pārveidot industriālās attiecības un sociālā dialoga praksi, iedalīti astoņos puduros: jaunu biedru iesaistīšana, arodbiedrību organizatoriska pārveidošana, arodbiedrību pamatdarbība, sadarbība ar darba devējiem, sadarbība ar citām sabiedriskām kustībām, politiskā darbība, starptautiskie sakari un sociālā dialoga pamatdarbības. Ar izvērstu priekšlikumu pārskatu angļu valodā variet iepazīties šeit.

Projekta mājas lapa angļu valodā

Projekta partneri

Ungārijas arodbiedrību konfederācija “LIGA” – projekta turētājs
Lietuvas arodbiedrība “Solidarumas” – partneris
Bulgārijas arodbiedrību konfederācijas “Podkrepa” – asociētais partneris
LBAS – asociētais partneris
Polijas arodbiedrība “OPZZ” – asociētais partneris