LBAS logo

Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana

2010.gada 28.decembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzsāka dalību ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) (turpmāk – projekts) īstenošanā.

Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekts ilgst no 2010.gada 1.decembra līdz 2015.gada 30.novembrim, un tā kopējais finansējums ir 3 405 530 euro.

Projekta mērķis ir izveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīva un tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu:

 • izveidojot Nozaru ekspertu padomes (vairāk informācijas – šeit) un nodrošinot nozares informētību un dalību profesionālās izglītības satura pilnveidē un plānotājās profesionālās izglītības reformās;
 • veicot nozaru izpēti un strukturizējot visās tautsaimniecības nozarēs nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas pamatprofesijās, saistītajās profesijās un specializācijās;
 • izveidojot Latvijas nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai;
 • izstrādājot vai aktualizējot profesiju standartus nozares pamatprofesijām un kvalifikācijas pamatprasības saistītajām profesijām un specializācijām;
 • pārstrukturējot profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas, ieviešot moduļu pieeju;
 • pilnveidojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norisi;
 • valstī „iedzīvinot” ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanu;

Ar šī projekta palīdzību tiks stiprināta nozaru arodbiedrību, darba devēju organizāciju un nozaru asociāciju lomu profesionālajā izglītībā, koordinējot un apvienojot to konsolidētas prasības par darbaspēkam nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzskata, ka galvenais projekta mērķis ir nodarbinātības veicināšana, jo uzlabojot profesionālās izglītības satura kvalitāti, atbilstoši nozaru vajadzībām, var nodrošināt, ka profesionālās izglītības iestāžu absolventi ir apguvuši darbam nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes un ir konkurētspējīgi darba tirgū.

Projekta aktivitātes, kas ir uzsāktas un paveiktas 2012.gadā un turpinās 2013.gadā:

 • profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertus apmācības – Izglītības kvalitātes valsts dienests no 2012. gada 18. oktobra līdz 2013. gada 27. martam organizēja 10 kursus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana” apmācot nozaru ekspertu padomju deleģētos nozaru profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertus.
 • 2013. gada 30. maijā Izglītības kvalitātes valsts dienests organizēja semināru par sasniegtajiem un plānotajiem rezultātiem nozaru ekspertu padomju deleģēto profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošanā. Vairāk informācijas skatīt šeit. 
 • Turpinās profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde. Profesiju standartu/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrādi veic atbilstoši nozares izpētes rezultātiem, kurā tika noteiktas nozares pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas. Vairāk informācijas skatīt šeit. 
 • 2012. gada 12. jūnijā notika preses konference, kurā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” nozaru ekspertu padomju pārstāvji informēja par paveikto. Vairāk informācijas skatīt šeit.
 • 2012. gada 19. janvārī Radisson Blu Hotel Latvija notika konference „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”, kurā piedalījās 220 dalībnieku: ekonomikas ministrs D.Pavļuts, labklājības ministre I.Viņķele, IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors J.Gaigals, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 12 nozaru ekspertu padomju pārstāvji, uzņēmumu vadītāji, darbinieki, nozaru profesionālo organizāciju līderi, kā arī profesionālo izglītības iestāžu un koledžu vadītāji. Vairāk informācijas skatīt šeit.
 • Veikti sekojoši nozaru pētījumi un NEP saskaņotas šo nozaru profesiju kartes:

Projekta aktivitātes, kas ir uzsāktas un paveiktas 2011.gadā:

 • Nodefinētas un 16.02.2011. Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē apstiprinātas 12 nozares, kurām projekta ietvaros tiks veidotas nozaru ekspertu padomes, veikts nozaru izpētes pētījums, kura rezultātā tiks izveidotas profesionālo kvalifikāciju struktūras;
 • Izveidotas 12 nozares ekspertu padomes (darbs pie nozares ekspertes nolikuma izstrādes, sastāva apzināšanas un sadarbības nodrošināšanas starp nozarē iesaistītajām pusēm, darba mērķu un uzdevumu definēšanas);
 • Nozares konsultantu darba ņēmēju satura jautājumos piesaiste un apmācība;
 • Ir veikts iepirkums „Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai”, kura rezultātā:
  • SIA „Ernst &Young Baltic” ir uzsācis pētījumu desmit nozarēm: būvniecības nozares izpēte; enerģētikas nozares izpēte; ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) izpēte; kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares izpēte; pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības nozaru izpēte; metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares izpēte; tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru izpēte; tūrisma un skaistumkopšanas nozaru izpēte; uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības) nozares izpēte; elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares izpēte.
  • SIA „SIA „AC KONSULTĀCIJAS” ir uzsācis pētījumu transporta un loģistikas nozares izpēte;
  • Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” ir uzsācis pētījumu poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozares izpēte.
 • Darbs pie Profesiju standartu izstrādes nolikuma izveides un tam nepieciešamo – moderatoru kritēriju izveides;
 • Darbs pie Profesionālās izglītības programmu izstrādes nolikuma izveides;
 • Informācijas izplatīšana par ārpus formālās izglītības gūtās kompetences novērtēšanu (informācija ievietota sadarbības partneru, nozaru arodorganizāciju mājas lapās, laikrakstos u.c. izdevumos)
 • Izstrādāti kritēriji nozares ekspertiem izglītības kvalitātes nodrošināšanai;
 • Nozaru ekspertu padomju ilgtspējas nodrošināšana.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību Projektā pārstāv nacionālā koordinatore Ruta Porniece. Sīkāka informācija pa e-pastu: ruta.porniece@lbas.lv vai zvanot pa tālruni: 67035918.

Vairāk informācijas par projektu šeit.