LBAS logo

Apliecini savu kvalifikāciju!

Šā gada sākumā Ministru kabinets pieņēma noteikumus*, sniedzot iespēju tiem, kuriem ir praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikācijas apliecinoša dokumenta – doties uz izglītības iestādi, piedalīties profesionālās kvalifikācijas eksāmenā un iegūt valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Kas jādara? 6 galvenie soļi

Pretendenta darba pieredze jeb ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences tiek novērtētas profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, tādēļ pretendentam jāvēršas izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā ar iesniegumu. Šis pakalpojums ir maksas. Maksa ir atkarīga no grupas lieluma, vidēji tā ir 30 Ls, ja eksāmenu kārto grupā.

Svarīgi (!!!) Pirms dokumentu iesniegšanas pretendentam ir tiesības izglītības iestādē bez maksas saņemt konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu.

Tas ir vienkārši!

Pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas divu mēnešu laikā izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu bija iespējams sekojošās profesionālās kvalifikācijās/ izglītības iestādēs

Papildus informāciju skatīt:

Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”. (skatīt arī iesnieguma veidlapu)

Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr. 149 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi Nr.308 “Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība”.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietne