LBAS logo

Nozaru ekspertu padomes

Nozaru ekspertu padomes

Lai nodrošinātu nozares iesaisti profesionālās izglītības un cilvēkresursu attīstības jautājumu sakārtošanā, ir izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes (turpmāk- NEP), kuras sanāk vismaz reizi divos mēnešos un to darbību regulē NEP nolikums.

NEP ir vieta, kur izlemj jautājumus par sākotnējās profesionālās izglītības saturu, kvalitāti, uzņemamo audzēkņu skaitu profesionālās izglītības programmās, nozares pamatprofesijām un saistītām profesijām un specializācijām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena prasībām, veids kā informēt nozares pārstāvjus, lai „uzrunātu” tos, kuriem nepieciešama ārpus formālās izglītības gūtās kompetences novērtēšana u.c. nozarē ar izglītību saistītus jautājumus. Lai veidotu konsolidētu nozares viedokli par izglītības satura vajadzībām, NEP darbība balstās uz trīs pušu –darba ņēmēju, darba devēju un valsts – pārstāvniecību.

Nozaru ekspertu padomju (NEP) darbs

 • Līdz 16.08.2012. 12 nozarēm notikušas 95 NEP sanāksmes un 6 NEP darba grupas.
 • 12 NEP sastāvos ietilpst:
  • 35 darba ņēmēju puses pārstāvošas iestādes;
  • 83 darba devēju puses pārstāvošas iestādes;
  • 14 profesionālās organizācijas;
  • 10 neatkarīgie eksperti.
 • Valsts pusi NEP pārstāv deleģēti pārstāvji no:
  • Nodarbinātības valsts aģentūras;
  • Kultūras ministrijas;
  • Labklājības ministrijas;
  • Satiksmes ministrijas;
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;
  • Ekonomikas ministrijas;
  • Zemkopības ministrijas;
  • Izglītības un zinātnes ministrijas.

2014. gadā NEP sanāksmēs izskatīti šādi jautājumi:

 • Aktualizēts NEP nolikums.
 • NEP locekļu apstiprināšana.
 • Izvērtēts un saskaņots audzēkņu uzņemšanas plāns 2014./2015. mācību gadā profesionālajās izglītības iestādēs valsts budžeta un ESF finansētās izglītības programmās.
 • NEP locekļu iesaiste profesionālās izglītības iestāžu (PII) un izglītības programmu (IP) akreditācijas procesā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) komisijās un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu novērošanā.
 • Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā.
 • Nozares kvalifikāciju struktūras (profesiju kartes) aktualizācija.
 • Ekspertu piesaiste modulāro profesionālo programmu un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu satura vērtēšanai.
 • Izstrādāts un saskaņots NEP sanāksmju plāns 2015. gadam.
 • U.c. jautājumi, atbilstoši konkrētās nozares vajadzībām.

2013.gadā NEP sanāksmēs izskatīti šādi jautājumi:

 • Nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrāde vai pilnveide, izvērtēšana un apstiprināšana.
 • Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas komisiju personāla sastāva papildināšana un aktualizēšana.
 • Profesionālo izglītības iestāžu (1-3.kvalifikācijas līmenis) akreditācijas ekspertu piesaistīšana (t.sk., reģionos) un apstiprināšana.
 • Pieprasījums profesionālajai izglītībai – audzēkņu uzņemšanas plāna IZM padotības profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs (valsts budžeta finansētās vietās; ESF finansētās programmās) izvērtēšana 2013./2014.mācību gadā un apstiprināšana atbilstoši nozares vajadzībām.
 • NEP locekļu piesaiste un uzņemšana
 • Informācija par EQAVET kritēriju iestrādēm nacionālās kvalitātes vērtēšanu sistēmā.
 • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem 2012./2013. mācību gadā nozares profesionālās izglītības iestādēs.
 • Nozares kvalifikāciju struktūras (saistīto profesiju kartes) aktualizācija.
 • Nozares profesiju standartu no 2001.gada līdz 2007.gadam pārskatīšana 1.-3. profesionālās kvalifikācijas līmenim.
 • Duālās izglītības jeb mācību vidē balstīto apmācību nepieciešamība nozarēs, tās ieviešana.
 • U.c. jautājumi, atbilstoši konkrētās nozares vajadzībām.

2012.gadā NEP sanāksmēs veiktie uzdevumi un izskatītie jautājumi:

 • Veikta nozaru izpētes pētījuma profesionālajai izglītībai ekspertīze
 • Izskatītas, papildinātas un saskaņotas nozaru kvalifikāciju sistēmas (profesiju kartes)
 • Apzināti nozarei nepieciešamie aktualizējamie un izstrādājamie profesiju standarti
 • Izskatīti 2012./2013.māc.g. uzņemšanas plāni (valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās, ESF finansētās valsts profesionālās izglītības iestāžu piedāvātās 1 un 1,5 gadīgās profesionālās izglītības programmās) un sniegti atzinumi IZM, VIAA;
 • Izvēlētas nozaru prioritārās profesionālās izglītības iestādēs, kurām 3.1.1.1.aktivitātes (ERAF) ietvaros jāsniedz atbalsts
 • Apstiprināti nozares ekspertu izglītības kvalitātes nodrošināšanai kritēriji;
 • Izvirzīti nozares eksperti izglītības kvalitātes nodrošināšanai (akreditācijai).

2011.gadā NEP sanāksmēs izskatīti šādi jautājumi:

 • Apstiprināti NEP nolikumi;
 • NEP locekļi iepazīstināti ar nozares apakšsektoriem un to aktuālajām problēmām;
 • Saskaņoti NACE 2.red. sektori nozaru pētījumam;
 • Izskatīti 2011./2012.māc.g. Uzņemšanas plāni un sniegti atzinumi IZM;
 • Apkopota informācija par prakšu vietām uzņēmumos;
 • Apzinātas nozarē personas ārpus formālā ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai;
 • Sniegta informācija nozares izpētes vajadzībām.

Darba ņēmējus NEP pārstāv Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozaru arodbiedrību un to arodorganizāciju pārstāvji. Ja esat arodbiedrību biedrs un vēlaties darboties savas nozares ekspertu padomē vai, ja jūs interesē kādi jautājumi par NEP darbu – lūdzu, sazinieties ar nozares konsultantu (skatīt tabulu zemāk).

NEP kopējie mērķi un uzdevumi 2014.gadam

NEP kopējie mērķi un uzdevumi 2013.gadam

Nozaru ekspertu padomju viedoklis par tā darbības jautājumiem uz 05.02.2013.

Nozaru ekspertu padome Nozares pārstāvniecība pēc NACE sektoriem (nace.lursoft.lv) NEP sekretariāta kontaktinformācija
Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
Nolikums
Sastāvs uz 24.03.2015.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
NEP darba plāns 2013.gadā
NEP darba plāns 2015.gadā
NEP sanāksmju plāns 2013.gadā
NEP sanāksmju plāns 2014.gadā
19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana 20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana 22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 37 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde 39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 72.11 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
Būvniecība
Nolikums
Sastāvs uz 16.01.2014.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2013.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāni 2013
NEP sanāksmju darba plāns 2014. gada 1 pusgadam
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plāns 2015.gadā
41 Ēku būvniecība 42 Inženierbūvniecība 43 Specializētie būvdarbi 71Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Kokrūpniecība (mežsaimniecība un kokapstrāde)
Nolikums
Sastāvs uz 21.08.2014.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāns 2014. gada 1 pusgadam
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
NEP darba plāns 2013.gadā
02 Mežsaimniecība un mežizstrāde 16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana: 31 Mēbeļu ražošana
Enerģētika
Nolikums
Sastāvs uz 01.01.2013.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāni 2013
NEP sanāksmju darba plāni 2014
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
NEP darba plāns 2015.gadā
27 Elektrisko iekārtu ražošana 33.14 Elektroierīču remonts 35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale 42.22 Elektroapgādes sistēmu būvniecība 43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu).

Pārtikas un lauksaimniecības nozare
Nolikums
Sastāvs uz 01.01.2013.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2013.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāni 2014 gada 1 pusgadam
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
Pārtikas produktu ražošanas nozare: 10 Pārtikas produktu ražošana 11 Dzērienu ražošana (alkoholiskie un bezalkoholiskie) Lauksaimniecības nozare: 01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības 03 Zivsaimniecība 75 Veterinārie pakalpojumi
Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozare
Nolikums
Sastāvs uz 13.05.2013
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2013.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāni 2013
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 24 Metālu ražošana 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas 27 Elektrisko iekārtu ražošana 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 30 Citu transportlīdzekļu ražošana 32 Cita veida ražošana 33 Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 38 Otreizējā pārstrāde 45.2 Automobiļu apkope un remonts
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
Nolikums
Sastāvs uz 24.03.2015.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
NEP darba plāns 2013.gadā
NEP darba plāns 2015.gadā
NEP sanāksmju plāns 2013.gadā
NEP sanāksmju plāns 2014.gada 1 pusgadam
13 Tekstilizstrādājumu ražošana 14 Apģērbu ražošana 15 Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 74.10 Specializētie projektēšanas darbi 95.23 Apavu un ādas izstrādājumu remonts
Tūrisma, skaistumkopšanas nozare
Nolikums
Sastāvs uz 31.03.2014
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2013.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2013
NEP sanāksmju darba plāni 2014 gada 1 pusgadam
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
55 Izmitināšana 56 Ēdināšanas pakalpojumi 79 Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi 96 Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana: (96.02) Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi; (96.04) Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
Transporta un loģistikas nozare
Nolikums
Sastāvs uz 17.01.2014.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2013.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāni 2014 gada 1 pusgadam
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
NEP darba plāns 2015.gadā
49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports 50 Ūdens transports 51 Gaisa transports 52 Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības 53 Pasta un kurjeru darbības.
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare
Nolikums
Sastāvs uz 01.01.2014.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2013.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāni 2014 gada 1 pusgadam
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
17 Papīra un papīra izstrādājumu ražošana 18 Poligrāfija un ierakstu reproducēšana: 58 Izdevējdarbība
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare
Nolikums
Sastāvs uz 22.08.2013.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2014.gadā
NEP darba plāns 2015.gadā
26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana 27 Elektrisko iekārtu ražošana 61 Telekomunikācija 62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās tiesības 63 Informācijas pakalpojumi 95 Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (42.22) Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (46.5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība (47.4) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (72.1) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (80.2) Drošības sistēmu pakalpojumi
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozare
Nolikums
Sastāvs uz 01.01.2014.
Prezentācija par NEP paveikto 2011.gadā
NEP plānotie uzdevumi 2012.gadā
NEP sanāksmju darba plāni 2012
NEP sanāksmju darba plāni 2014. gada 1 pusgadam
NEP viedoklis par nozares izglītību 11.01.2012.
NEP darba plānu izpilde 2012.gadā
NEP darba plānu izpilde 2013.gadā
NEP darba plāns 2013.gadā
NEP darba plāns 2015.gadā
NEP sanāksmju plāns 2013.gadā
46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus; 47Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus; 64 Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu; 69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 82 Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības (80.1) Personiskās drošības darbības

NEP sekretariāta darbība tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) līdzekļiem.