LBAS logo

Projekti

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumiem Nr. 509 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.4. pasākuma "Sociālā dialoga attīstība,... Lasīt vairāk
2022.gada sākumā Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) apstiprināja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) iesniegto projekta pieteikumu un 1.februārī LBAS uzsāka īstenot projektu Trade Union for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis (ETUC Project 2021/11). Citiem vārdiem sakot, projekta aktivitātes ir... Lasīt vairāk
2020. gada 21.maijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Balance for all – B4A” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Komisijas programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam atbalstu. Labklājības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka: “saskaņā ar 2019. gada Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa[1] datiem Latvija ieņem... Lasīt vairāk
“Cienīgs darbs – esi informēts par tiesībām un pienākumiem!” (Innovation Norway), Projekta Nr.2019/101870 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ar Innovation Norway fonda finansiālo atbalstu ir uzsākusi projekta “Cienīgs darbs – esi informēts par tiesībām un pienākumiem!” īstenošanu. Projekta mērķis – veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cienīga darba praksi, nodrošinot plašāku... Lasīt vairāk
Projekta vadošais partneris ir Polijas arodbiedrība SOLIDARNOŠČ. Sadarbības partneri: LBAS (Latvija), CISL (Itālija), ACV-CSC (Beļģija), KSS (Maķedonija). Projekta ilgums ir: 2-01-2019 līdz 31-12-2020 (projekts sakarā ar COVID-19 ierobežojumu dēļ tiks pagarināts par 6 mēnešiem), līdz 31-10-2021. Projekta pamatā ir Eiropas dokuments: Autonomais pamatnolīgums par aktīvo novecošanos un Starppaaudžu pieeja, ko... Lasīt vairāk
2017. gada 26. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir pieņēmusi Komisijas lēmumu par valsts sociālā fonda projektēšanas 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmu pilnvērtīgu profesionālo izglītību un kvalitātes nodrošināšanu” palīdzību. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide... Lasīt vairāk
Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) 2019.gada 31.janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts darba inspekciju par Specifiskā atbalsta un tajā paredzēto aktivitāšu īstenošanu Eiropas Sociālā fonda projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”... Lasīt vairāk
Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā... Lasīt vairāk