LBAS logo

Noslēgtie projekti

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekts 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā tika īstenots no 2017.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.jūlijam. Projekta mērķis bija veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. Projekta finansējuma saņēmējs... Lasīt vairāk
Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība Kopš 2016. gada, LBAS kā partneris piedalās EK projektā “Jauns sociālās sadarbības modelis – veicināt darbinieku iesaisti uzņēmumu finanšu pārvaldībā un ekonomiskajos procesos” (Līguma Nr. VS/2015/0382) Galvenais projekta mērķis ir dalīties pieredzē un apmācību veidos, lai stiprinātu darbinieku līdzdalību uzņēmumos Baltijas reģionā. Īss projekta pamatojums:... Lasīt vairāk
2010.gada 28.decembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzsāka dalību ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) (turpmāk – projekts) īstenošanā. Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Valsts izglītības... Lasīt vairāk
Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība Eiropas Komisijas (EK) projekts (VS/2014/0588) “Mēģinājums aktivizēt sociālo dialogu un nacionālo industriālo attiecību sistēmu atsevišķās Centrālās un Austrumeiropas valstīs (CAEV) – iegūtā mācība un labākā prakse, izejot no krīzes”. 2015.gadā LBAS kā asociētais partneris uzsāka dalību Ungārijas arodbiedrību konfederācijas LIGA īstenotā EK izpētes projektā (VS/2014/0588),... Lasīt vairāk
2009.gada 1.janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" īstenošanu. Ekonomikas attīstība dažādos Latvijas reģionos ir nevienmērīga, vairāku gadu garumā neskaidrs ir administratīvi teritoriālās reformas iznākumu. Turklāt Latvijā uzņēmējdarbība izteikti koncentrēta Rīgā, tādēļ citur Latvijā darba devēju un darba ņēmēju... Lasīt vairāk
Projekts VS/2018/0030 „Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” tika apstiprināts Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta „Nodarbinātība, sociālie jautājumi un iekļaušana” programmas VP/2017/008 „Informācija, konsultācijas un uzņēmumu pārstāvju līdzdalība” ietvaros 2017.gada beigās. Projekta mērķis ir veicināt darbinieku iesaistīšanos uzņēmumos ar informācijas, konsultāciju un līdzdalības mehānismiem, ar kuru palīdzību... Lasīt vairāk
Sākot ar 2017.gadu LBAS kā partneris piedalās Eiropas Komisijas līdzfinansētā projektā “Veicināt darba tirgus izmaiņu paredzēšanu un prasmju attīstīšanu, iesaistot arodbiedrību pārstāvjus informēšanā un konsultēšanā darba vietās” (SACADOS, VS/2016/0285). Projekta mērķis ir atbalstīt un sagatavot arodbiedrību pārstāvjus, lai tie labāk izmantotu informāciju un konsultēšanās procedūras, kas savukārt palīdzētu labāk pielāgoties... Lasīt vairāk
Līdz šim paveiktais CENOFIA projektā Projekta ieviešanas periodā notikušas vairākkārtējas projekta uzraudzības sanāksmes administratīvo un satura jautājumu risināšanai, gan telefona-konferenču formātā, gan izbraucot uz partnervalstīm: 14.-15.02.2017 Diseldorfā, Vācijā 10.-11.05.2017 Madridē, Spānijā 7.-8.11.2017 Budapeštā, Ungārijā 8.-9.02.2018 Rīgā, Latvijā 13.-14.09.2018 Florencē, Itālijā Tika piesaistīti eksperti, kuri kopā ar projekta vadītājiem un atsevišķi... Lasīt vairāk
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība no 2014.gada 1.septembra līdz 2017. gada 31.augustam piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (angļu valodā - „VET for employment”) (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522), tā kopējais finansējums ir 339 260 EUR. Projekta mērķi ir: Kvalificēta darbaspēka pieejamības nodrošināšana, stiprinot sociālo partneru kapacitāti,... Lasīt vairāk
Sākot ar 2008.gada 1.septembri, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" īstenošanu. Strādājošo labklājība un dzīves kvalitāte ir tieši atkarīga no darba apstākļiem un darba tiesisko attiecību kultūras, jo darba vietā mēs pavadām lielāko dienas... Lasīt vairāk
Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda (Fund for decent work and tripartite dialogue) projekts ARODBIEDRĪBU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda (Innovation Norway) projekts (Nr.KNRIN-2012/104535) „Arodbiedrību kapacitātes stiprināšana TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ” LBAS 2012.gada nogalē uzsāka īstenot projektu, kura mērķis ir stiprināt LBAS ietekmi Trīspusējā dialogā nacionālā līmenī. Projektā ir... Lasīt vairāk