LBAS logo

Sociālais dialogs

Sociālais dialogs starp darba devējiem, valsti un arodbiedrībām ir demokrātiskas valsts uzbūves iezīme. Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti, tas ir konsultāciju mehānisms, kurā piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības.

LBAS kopš tās izveidošanas 1990.gadā aktīvi iesaistījās konceptuālo jautājumu izstrādāšanā par trīspusējo sadarbību Latvijā.

Sociālais dialogs balstās uz Starptautiskās darba organizācijas (SDO) konvencijām:

Konvencijas pieņemšanas gads SDO Nr. Nosaukums Ratificēta Latvijas Republikā
1948. Nr.87 Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās 1990.gada 4.maijs
1949. Nr. 98 Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu 1990.gada 4.maijs
1971. Nr.135 Par strādnieku pārstāvjiem 1990.gada 4.maijs
1976. Nr.144 Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai 1994.gada 5.jūlijs
1981. Nr.154 Par kolektīvo pārrunu atbalstīšanu 1994.gada 5.jūlijs

Sociālā dialoga tiesiskos pamatus darba vietā starp arodbiedrībām un darba devējiem regulē LR Darba likums (pieņemts 2001.gada 20.jūnijā, stājies spēkā ar 2002.gada 1.jūniju). Likums regulē arī Ģenerālvienošanās noslēgšanu starp arodbiedrību un darba devēju republikāniskajām apvienībām.