LBAS logo

Eiropā

1985. gadā Briselē Eiropas Komisijas tā laika prezidents Žaks Delors formāli uzsāka divpusējo sociālo dialogu starp Eiropas Arodbiedrību konfederāciju (ETUC) un darba devējiem. Māstrihtas līgums, kas stājās spēkā 1993. gadā, atzina sociālo partneru tiesības uzsākt un vest sarunas attiecībā uz Eiropas ietvara līgumiem, kas ir vai nu iestrādāti ES likumdošanā kā direktīvas, vai sociālie partneri tos autonomi īsteno Eiropas un nacionālajos līmeņos.

Kopš 1985. gada ir izveidotas sociālā dialoga komitejas 35 dažādos industriālajos sektoros. Eiropas sociālie partneri ir pieņēmuši vairāk nekā 40 kopīgus starpnozaru un ap 500 nozaru līmeņa dokumentus.

Eiropas sociālā dialoga partneri ETUC, BUSINESSEUROPE (apvieno privātā sektora darba devējus), UEAPME (apvieno mazo uzņēmumu darba devējus) un CEEP (apvieno darba devējus sabiedriskajā sektorā) ir noslēguši vairākus līgumus, kurus ir ratificējusi Eiropas Ministru Padome, un kuri tagad ir Eiropas likumdošanas sastāvdaļa: par vecāku atvaļinājumiem (1996.g.), par nepilna laika darbu (1997.g.), par noteikta laika darba līgumiem (1999.g.).

Sociālie partneri ir noslēguši arī autonomos pamatnolīgumus par teledarbu (2002.g.), stresu darba vietā (2007.g.), vienošanos par darbību ietvaru kompetenču un kvalifikāciju mūžizglītības attīstību (2002.g.) un vienošanos par darbību ietvaru dzimumu līdztiesībai (2005.g.), kā arī pamatnolīgumu par uzmākšanos un vardarbību darba vietā (2007.g.).

Eiropas sociālie partneri ir pieņēmuši vairākas darba programmas – pēdējā tika īstenota laika posmā no 2006. – 2008.g., jaunā darba programma 2009. – 2010. gadiem tika oficiāli prezentēta 2009.gada 7.maija ES Nodarbinātības samitā.

Latvijas sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) – ir parakstījuši ģenerālvienošanos, kurā starp citām kopīgām darbībām ir arī apņemšanās īstenot nacionālajā līmenī Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumus un darbību ietvarus. Par saviem sasniegumiem vai neveiksmēm minēto līgumu īstenošanā nacionālajā līmenī Latvijas sociālie partneri katru gadu ar kopīgu ziņojumu informē Eiropas sociālos partnerus.

2009. gada nogalē Eiropas līmenī sociālie partneri vienojās par pamatnolīgumu attiecībā uz vecāku atvaļinājumiem un turpinās darbs pie pamatnolīguma par iekļaujošo darba tirgu. ETUC darba grupās un komitejās darbojas arī LBAS speciālisti.

Sīkāku informāciju par Eiropas sociālo dialogu, kā arī ESP pamatnolīgumus meklējiet sadaļā “Informatīvie materiāli”, kur ievietota „Rokasgrāmata par Eiropas sociālo partneru darba programmas 2009. – 2010. gadam un Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu īstenošanu un ieviešanu praksē”.