LBAS logo

Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteja

Jauns darba cēliens (2015.-2019.)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) tika izveidota 1957. gadā, un tā ir unikāla padomdevēja iestāde Eiropas Savienībā, kas nodrošina, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu līdzdarboties Eiropas attīstībā. EESK sastāvā ir 350 locekļi no visām 28 dalībvalstīm. Viņus izvirza valstu valdības un ieceļ ES Padome uz piecu gadu pilnvaru termiņu. Viņi darbojas neatkarīgi visu ES pilsoņu interesēs.

Komitejas sastāva atjaunošana apstiprināta ar ES Padomes lēmumu 2015.gada 18.septembrī. Jaunie komitejas locekļi 2015. gada 21. septembrī uzsāka darbu Komitejā.

Ir iecelti jauni Komitejas locekļi, un aptuveni 40 % no viņiem EESK darbosies pirmo reizi. Pārējie locekļi šajā amatā ir iecelti atkārtoti un Komitejā darbojās jau iepriekšējā pilnvaru termiņā.

Valsts locekļu vietu skaits ir proporcionāls iedzīvotāju skaitam:

24 … Vācija, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste

21 … Spānija un Polija

15 … Rumānija

12 … Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Grieķija, Ungārija,

Nīderlande, Austrija, Portugāle un Zviedrija

9 … Dānija, Īrija, Horvātija, Lietuva, Slovākija un Somija

7 … Latvija un Slovēnija

6 … Igaunija

5 … Malta, Kipra un Luksemburga

Georges Dassis (II grupa) ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 31. priekšsēdētājs. Viņš vadīs Komiteju no 2015. līdz 2018. gadam kopā ar diviem priekšsēdētāja vietniekiem – Michael Smyth (III grupa) un Gonçalo Lobo Xavier (I grupa).

Grupas

“Ekonomikas un sociālo lietu komitejā ir pārstāvji no darba devēju organizācijām, darba ņēmēju organizācijām un citām organizācijām, kas pārstāv pilsonisku sabiedrību, jo īpaši sociāli ekonomiskajā, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā.” (Līgums par ES darbību, 300. panta 2. punkts.)

EESK locekļi strādā trijās grupās:

Darba devēji (I grupa), Darba ņēmēji (II grupa) un Dažādu interešu grupa (III grupa).

Locekļi cenšas panākt šo triju grupu viedokļu saskaņu, lai EESK atzinumi atspoguļotu daudzo un dažādo iedzīvotāju saimnieciskās un sociālās intereses. Gatavojot, organizējot un koordinējot Komitejas darbību, grupas sadarbojas ar Biroju un Komitejas sekretariātu.

Sastāva atjaunošanas gaitā katra no trim grupām ievēlē savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz divarpus gadu pilnvaru termiņu, ko var pagarināt.

EESK ir sešas specializētās nodaļas, kas kopā ar konsultatīvo komisiju, koordinācijas komiteju un trim novērošanas centriem aptver dažādus ES darbības aspektus.

 • Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētā nodaļa (ECO)
 • Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa (INT)
 • Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa (NAT)
 • Ārējo attiecību specializētā nodaļa (REX)
 • Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC)
 • Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa (TEN)
 • Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI)
 • Stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācijas komiteja
 • Vienotā tirgus novērošanas centrs
 • Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centrs
 • Darba tirgus novērošanas centrs

Kādā veidā locekļi ietekmē ES politiku?

Jaunie locekļi var reāli ietekmēt ES politiku. Ar EESK atzinumu palīdzību viņi var piedalīties Eiropas tiesību aktu veidošanā. Ir triju veidu atzinumi:

1) Atzinumi, kurus sagatavo pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Eiropas Komisijas pieprasījuma. Šos lūgumus sauc par atzinuma pieprasījumiem, un tie atkarībā no politikas jomas var būt gan obligāti gadījumos, kad tā paredzēts līgumos, gan fakultatīvi.

2) Pašiniciatīvas atzinumi par tematiem, kas interesē pilsonisko sabiedrību, un šo atzinumu mērķis ir tiem pievērst ES iestāžu uzmanību.

3) Izpētes atzinumi, kas tiek sagatavoti pēc ES iestāžu pieprasījuma tajās jomās, kurās, pēc iestāžu domām, EESK ar savām ekspertu zināšanām var nodrošināt lietderīgu ieguldījumu. EESK izskata priekšlikumus un pieņem atzinumus, balstoties uz konsensu starp locekļiem, kuri plenārsesijās tiekas deviņas reizes gadā. Katru gadu ES Oficiālajā Vēstnesī visās Savienības oficiālajās valodās tiek publicēti aptuveni 200 atzinumi.

Darba ņēmēju grupā (II grupa) no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darbojas LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un LBAS Ārējo sakaru koordinētāja Ariadna Ābeltiņa.

P.Krīgers strādās INT, NAT, TEN specializētajās nodaļās, kā arī CCMI un Vienotā tirgus novērošanas centrā, savukārt, A.Ābeltiņa strādās REX, ECO, SOC specializētajās nodaļās, kā arī vadības komitejā „Eiropa2020”.

Bez LBAS pārstāvjiem EESK darbojas vēl pieci Latvijas pārstāvji: Gunta Anča, Baiba Miltoviča, Gustavs Norkārklis (III grupa), Gundars Strautmanis un Vitālijs Gavrilovs (I grupa).
Vairāk informācijas:

www.eesc.europa.eu

krigers@lbas.lv

international@lbas.lv