LBAS logo

Nacionālajā līmenī

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

Sociālā dialoga uzturēšanā valstij jānodrošina indivīdu un sociālo grupu sociālā aizsardzība, jāuzrauga likumos noteikto minimālo standartu, prasību un garantiju ievērošana, jo daudzos Latvijas uzņēmumos netiek ievērotas darbinieku tiesības.

Valsts sociālā dialoga procesā vienlaikus pilda vairākas lomas – īpašnieka, darba devēja, likumdevēja, tiesneša un vidutāja, dažādu procesu koordinatora.

Tālākās nākotnes mērķis ir mazināt valsts iejaukšanos darba devēju un darba ņēmēju attiecībās.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP)

Argumenti trīspusējā sociālā dialoga nepieciešamībai nacionālajā līmenī:

  • bez valdības diskusijām ar uzņēmējiem un darbiniekiem nav iespējams izstrādāt visai sabiedrībai pieņemamu ekonomiskās attīstības stratēģiju un to īstenot;
  • savstarpējās diskusijas atvieglo gan valdības, gan pašvaldību institūciju darbu, nodrošinot visu pušu līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem, mazinot ministriju un citu valsts pārvaldes institūciju iespējas paust šajos jautājumos savu subjektīvo viedokli;
  • trīspusējās sadarbības mehānisms veicina vienotu starptautisko darba standartu ieviešanu, aktīvu darba tirgus politiku, nodarbinātības, darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu ievērošanu;
  • trīspusējā sadarbība palīdz nostiprināt darba devēju un darbinieku organizācijas, ļauj tām precīzi formulēt savu vietu sabiedrībā, un izstrādā visām trim pusēm pieņemamus „spēles noteikumus”;
  • trīspusējā sadarbība mazina iespējamos sociālos konfliktus;
  • trīspusējās sadarbības mehānisms ir obligāti nepieciešams, ja Latvija kā valsts vēlas iekļauties attīstīto valstu skaitā.

1993. gadā tika izstrādāta Koncepcija par trīspusējās sadarbības veidošanas pamatprincipiem un nepieciešamību Latvijā, kuru Ministru kabinets akceptēja 1993. gada 19. oktobrī.

1993. gada 28. decembrī darbu uzsāka Latvijas Trīspusējā darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvā padome.

1998. gada 12. maijā apstiprināta Koncepcija par trīspusējo sadarbību nacionālajā līmenī.

1999. gada 1. janvārī darbu uzsāk Nacionālā trīspusējās sadarbības padome, kas ir Latvijas Trīspusējās darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvās padomes tiesību, pienākumu un saistību pārmantotāja.

2004. gada 1. oktobrī noslēgta trīspusējā vienošanās par sociālekonomisko partnerību starp Ministru kabinetu, LDDK un LBAS.