LBAS logo

Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadome (turpmāk tekstā – Budžeta un nodokļu politikas apakšpadome) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk tekstā – NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido valdības (Finanšu ministrijas), Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk tekstā – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk tekstā – LBAS) izvirzītie pārstāvji.

2. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadome nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību (turpmāk tekstā – dalībpušu) sadarbību un līdzdalību fiskālās politikas, valsts budžeta un nodokļu jautājumu pilnveidošanā.

II. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes funkcijas

3. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadome veic šādas funkcijas:

3.1. izskata valsts fiskālās politikas, valsts budžeta un nodokļu politikas aktuālos jautājumus, izvērtē atbilstošo politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus pirms to izskatīšanas NTSP;

3.2. izskata atbildīgo valsts institūciju pārskatus par stāvokli budžeta un nodokļu jomās;

3.3. veic informatīvi izglītojošu darbu darba devēju organizācijās un to apvienībās un darbinieku arodbiedrībās un veicina sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī.

III. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes tiesības

4. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomei ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt bez atlīdzības no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī dalībpušu un to sadarbības partneru organizācijām tās darbībai nepieciešamo informāciju;

4.2. savlaicīgi saņemt no NTSP sekretariāta valsts sekretāru sanāksmju protokolus, politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus un citus dokumentus šī nolikuma 3.punktā minētajos jautājumos;

4.3. pieņemt lēmumus par priekšlikumiem koncepciju, programmu, kā arī likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanai šī nolikuma 3.punktā minētajos jautājumos un iesniegt tos NTSP sekretariātam vai ministrijās, kuru kompetencē ietilpst šie jautājumi;

4.4. analizēt budžeta un nodokļu regulējuma normatīvo aktu ievērošanas praksi un nepieciešamības gadījumos sagatavot priekšlikumus par grozījumu izdarīšanu tajos;

4.5. pieaicināt ekspertus ar budžetu un nodokļiem saistītu jautājumu analīzei un izskatīšanai Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdēs;

4.6. uzaicināt piedalīties Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdēs valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, darba devēju organizāciju un to apvienību, darbinieku arodbiedrību, kā arī citu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un noklausīties ziņojumus par darba uzdevumu izpildi budžeta un nodokļu jomās.

IV. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes struktūra

5. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomi veido vienāds dalībpušu izvirzīto pārstāvju skaits. Katra dalībpuse izvirza piecus pārstāvjus, tai skaitā katras dalībpuses vadītāju un vietnieku Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē.

6. Valdības puses pārstāvjus Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē izvirza ar Finanšu ministra rīkojumu, darba devēju un darbinieku pušu pārstāvjus – ar LDDK un LBAS attiecīgo lēmējinstitūciju lēmumiem.

7. Katrai dalībpusei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu pārstāvi, izvirzot tā vietā citu pārstāvi šī nolikuma 6.punktā noteiktajā kārtībā.

8. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes nolikumu apstiprina NTSP.

9. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes darbību nodrošina Finanšu ministrija

V. Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes darbības organizācija

10.Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdes sasauc pēc vajadzības atbilstoši Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes dalībpuses ierosinājumam.

11.Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdes vada kāds no dalībpušu vadītājiem rotācijas kārtībā.

12.Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trīs no katras dalībpuses izvirzītajiem pārstāvjiem.

13.Budžeta un nodokļu politikas apakšpadome par tās sēdē izskatāmajiem jautājumiem pieņem lēmumus. Izskatāmajos jautājumos katra dalībpuse iepriekš saskaņo viedokli.

14.Budžeta un nodokļu politikas apakšpadome lēmumus pieņem visām trim dalībpusēm vienojoties.

15.Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolē Finanšu ministrijas pārstāvis. Protokolu vīzē dalībpušu vadītāji un paraksta attiecīgās sēdes vadītājs.

16.Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdes protokolā atzīmē personas, kuras piedalījušās sēdē un uzstājušās attiecīgajā jautājumā, pieņemtos lēmumus.

VI. Noslēguma jautājumi

17.Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē.

Apstiprināts ar Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomes
2015.gada 26.augustā sēdes lēmumu Protokols Nr. 2

Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikums

LBAS pārstāvji Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomē:

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Igors Pavlovs, LTFJA prezidents
Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
Kristīne Rapa, LMNA priekšsēdētāja