LBAS logo

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (DLTSA) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji.

1993.gada 26.augustā darbu uzsāka Trīspusējā darba aizsardzības padome.

2000. gada 8. martā tika apstiprināts DLTSA nolikums. DLTSA nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību sadarbību un līdzdalību darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomas pilnveidošanā.

DLTSA funkcijas:

  • izskatīt koncepciju, programmu un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos, izstrādāt savus priekšlikumus, kā arī sniegt atzinumus pirms to izskatīšanas ministru kabineta komitejā un NTSP;
  • piedalīties darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši SDO konvenciju un ieteikumu prasībām un citām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;
  • piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā SDO konvenciju ratificēšanai un denonsēšanai, izskatīt valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos un dot atzinumus par šiem ziņojumiem;
  • veikt informatīvi izglītojošo darbu darba devēju organizācijās un to apvienībās un darbinieku arodbiedrībās un veicināt sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī;
  • izskatīt Valsts darba inspekcijas darba pārskatus par stāvokli darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomās.

DLTSA darbību regulē DLTSA nolikums, NTSP nolikums un reglaments, 1994.gadā Latvijā ratificētā SDO konvencija Nr.144 ” Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai “.

DLTSA darbību nodrošina Labklājības ministrija no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, kā arī dalībpusēm ir tiesības piedalīties DLTSA darbības finansēšanā.

DLTSA sēdes notiek Labklājības ministrijā.

DLTSA darbību tehniski nodrošina DLTSA sekretārs.

LBAS pārstāvji Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē:

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Gita Oškāja, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Lilita Vagele, LAB “Enerģija” priekšsēdētāja vietniece
Kaspars Rācenājs, LBAS jurists
Inga Vējiņa, Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS juriste

Apstiprināts ar NTSP 08.03.2000. sēdes lēmumu,
protokols Nr.8, 4.punktu
Ar grozījumiem, kas apstiprināti
ar NTSP 27.05.2011. sēdes lēmumu,
protokols Nr.3, 3.punktu

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (turpmāk tekstā – Darba lietu apakšpadome) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk tekstā – NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido valdības (Labklājības un Tieslietu ministrijas), Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk tekstā – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk tekstā – LBAS) izvirzītie pārstāvji.

2.    Darba lietu apakšpadome nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību (turpmāk tekstā – dalībpušu) sadarbību un līdzdalību darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomas pilnveidošanā.

II. Darba lietu apakšpadomes funkcijas

3.    Darba lietu apakšpadome veic šādas funkcijas:

3.1.    izskata koncepciju, programmu un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus pirms to izskatīšanas Ministru kabineta komitejā un NTSP;

3.2.    piedalās darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (turpmāk tekstā – SDO) konvenciju un ieteikumu prasībām un citām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;

3.3.    piedalās priekšlikumu izstrādāšanā SDO konvenciju ratificēšanai un denonsēšanai, izskata valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos un dod atzinumus par šiem ziņojumiem;

3.4.    veic informatīvi izglītojošu darbu darba devēju organizācijās un to apvienībās un darbinieku arodbiedrībās un veicina sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī;

3.5.    izskata Valsts darba inspekcijas darba pārskatus par stāvokli darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomās;

3.6.    gada beigās iesniedz priekšlikumus Darba lietu apakšpadomes izdevumu tāmes projektam uz nākošo gadu;

3.7. izskata un apstiprina darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošus dokumentus – darba aizsardzības prakses standartus.

III. Darba lietu apakšpadomes tiesības

4.    Darba lietu apakšpadomei ir tiesības:

4.1.    pieprasīt un saņemt bez atlīdzības no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām tās darbībai nepieciešamo informāciju;

4.2.    savlaicīgi saņemt no NTSP sekretariāta valsts sekretāru sanāksmju protokolus, koncepciju, programmu un citu normatīvo aktu projektus šī nolikuma 3.punktā minētajos jautājumos;

4.3.    pieņemt lēmumus par priekšlikumiem koncepciju, programmu, kā arī likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanai šī nolikuma 3.punktā minētajos jautājumos un iesniegt tos NTSP sekretariātam vai ministrijās, kuru kompetencē ietilpst šie jautājumi, kā arī ierosināt NTSP apturēt, bet ne ilgāk par piecām darba dienām, šo projektu virzību uz Ministru kabinetu līdz to izskatīšanai Darba lietu apakšpadomē;

4.4.    analizēt darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām normatīvo aktu ievērošanas praksi un nepieciešamības gadījumos sagatavo priekšlikumus par grozījumu izdarīšanu tajos;

4.5.    izveidot darba grupas, pieaicinot ekspertus ar darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos saistītu jautājumu analīzei un izskatīšanai Darba lietu apakšpadomes sēdēs;

4.6.    uzaicināt piedalīties Darba lietu apakšpadomes sēdēs valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, darba devēju organizāciju un to apvienību, darbinieku arodbiedrību, kā arī citu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un noklausīties ziņojumus par darba uzdevumu izpildi darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomās.

IV. Darba lietu apakšpadomes struktūra

5.    Darba lietu apakšpadomi veido vienāds dalībpušu izvirzīto pārstāvju skaits. Katra dalībpuse izvirza piecus pārstāvjus, tai skaitā katras dalībpuses vadītāju un vietnieku Darba lietu apakšpadomē.

6.    Valdības puses pārstāvjus Darba lietu apakšpadomē izvirza ar Labklājības ministra rīkojumu, darba devēju un darbinieku pušu pārstāvjus – ar LDDK un LBAS attiecīgo lēmējinstitūciju lēmumiem.

7.    Katrai dalībpusei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu pārstāvi, izvirzot tā vietā citu pārstāvi šī nolikuma 6.punktā noteiktajā kārtībā.

8.    Darba lietu apakšpadomes nolikumu apstiprina NTSP.

9.    Darba lietu apakšpadomes darbību nodrošina Labklājības ministrija.

V. Darba lietu apakšpadomes darbības tehniskā nodrošināšana

10.    Darba lietu apakšpadomes darbību tehniski nodrošina Darba lietu apakšpadomes sekretārs.

11.    Darba lietu apakšpadomes sekretārs veic šādas funkcijas:

11.1.    konsultējoties ar dalībpušu vadītājiem, sasauc Darba lietu apakšpadomes sēdes, nosakot laiku, vietu un darba kārtību;

11.2.    nodrošina Darba lietu apakšpadomes sēžu protokolēšanu un triju darba dienu laikā no dienas, kad notika Darba lietu apakšpadomes sēde, noformē protokolu un nosūta visām dalībpusēm un NTSP sekretariātam;

11.3.    nodrošina Darba lietu apakšpadomes lēmumu noformēšanu un triju darba dienu laikā no dienas, kad notikusi Darba lietu apakšpadomes sēde, nosūta tos visām dalībpusēm un Darba lietu apakšpadomes noteiktajiem adresātiem;

11.4.    sniedz ne retāk kā reizi ceturksnī informāciju Darba lietu apakšpadomes sēdē par Darba lietu apakšpadomes pieņemto lēmumu izpildi;

11.5.    saņem no NTSP sekretariāta valsts sekretāru sanāksmju protokolus, informē par tiem dalībpušu vadītājus un atbilstoši viņu viedokļiem iekļauj koncepciju, programmu, likumu un Ministru kabineta noteikumu projektu izskatīšanu Darba lietu apakšpadomes sēžu darba kārtībā;

11.6.    tehniski koordinē sadarbību ar NTSP sekretariātu un citām tās institucionālajā sistēmā iekļautajām apakšpadomēm;

11.7.    savlaicīgi nosūta darba kārtībā iekļauto jautājumu materiālus Darba lietu apakšpadomes locekļiem;

12.    Darba līgumu ar Darba lietu apakšpadomes sekretāru slēdz Labklājības ministrija.

13.    Darba lietu apakšpadomes sekretārs piedalās NTSP sēdēs.

VI. Darba lietu apakšpadomes darbības organizācija

14.    Darba lietu apakšpadomes sēdes sasauc pēc vajadzības (pēc Darba lietu apakšpadomes dalībpuses ierosinājuma), bet ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

15.    Darba lietu apakšpadomes sēdes vada kāds no dalībpušu vadītājiem, iepriekš savstarpēji vienojoties.

16.    Darba lietu apakšpadomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trīs no katras dalībpuses izvirzītajiem pārstāvjiem.

17.    Darba lietu apakšpadome par tās sēdē izskatāmajiem jautājumiem pieņem lēmumus. Izskatāmajos jautājumos katra dalībpuse iepriekš saskaņo viedokli.

18.    Darba lietu apakšpadome lēmumus pieņem visām trim dalībpusēm vienojoties.

19.    Darba lietu apakšpadomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolē Darba lietu apakšpadomes sekretārs. Protokolu vīzē dalībpušu vadītāji, paraksta attiecīgās sēdes vadītājs un sekretārs.

20.    Darba lietu apakšpadomes sēdes protokolā atzīmē personas, kuras piedalījušās sēdē un uzstājušās attiecīgajā jautājumā, pieņemtos lēmumus, precīzi formulētus uzdevumus, priekšlikumus, koncepciju, programmu, kā arī likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu projektu teksta redakcijai.

21.    Darba lietu apakšpadomes izveidotas darba grupas sēdi sagatavo un vada tās dalībpuses pārstāvis, kura ierosinājusi attiecīgā jautājuma izskatīšanu Darba lietu apakšpadomē. Darba grupas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta attiecīgās darba grupas sēdes vadītājs.

22.    Darba lietu apakšpadomē izskatāmos jautājumus un šo jautājumu izskatīšanai nepieciešamos materiālus (projektus, paskaidrojumus, atzinumus u.c.), norādot personu, kas ziņos par izskatāmo jautājumu, kā arī ziņojumus un Darba lietu apakšpadomes lēmumu projektus, sagatavo un iesniedz Darba lietu apakšpadomes sekretariātam dalībpuse, kura ir ierosinājusi jautājuma izskatīšanu.

23.    Darba lietu apakšpadomē izskatāmie jautājumi un šo jautājumu izskatīšanai nepieciešamie materiāli iesniedzami Darba lietu apakšpadomes sekretāram ne vēlāk kā septiņas darba dienas pirms Darba lietu apakšpadomes sēdes, bet Darba lietu apakšpadomes sekretāram šie materiāli jāiesniedz dalībpušu pārstāvjiem ne vēlāk kā četras dienas pirms Darba lietu apakšpadomes sēdes.

24.    Ja Darba lietu apakšpadome nolemj par jautājuma virzīšanu izskatīšanai NTSP, tad Darba lietu apakšpadomes sekretārs šo jautājumu, ar to saistītos materiālus un Darba lietu apakšpadomes lēmumu, norādot personu, kas ziņos NTSP sēdē, septiņu dienu laikā pēc sēdes iesniedz NTSP sekretariātā.

VII. Darba lietu apakšpadomes darbības finansēšana

25.    Darba lietu apakšpadomes darbību finansē Labklājības ministrija no valsts budžeta šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

26.    Dalībpusēm ir tiesības piedalīties Darba lietu apakšpadomes darbības finansēšanā.

27.    Finansu līdzekļus izmanto atbilstoši Darba lietu apakšpadomes apstiprinātajai izdevumu tāmei.

VIII. Noslēguma jautājumi

28.    Darba lietu apakšpadome ir Trīspusējās darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvās darba aizsardzības padomes tiesību, pienākumu un saistību pārmantotāja darba aizsardzības jomā.

29.    Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Trīspusējās darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvās darba aizsardzības padomes nolikums, kuru 1997.gada 10.oktobrī parakstīja LDDK prezidents, LBAS priekšsēdētājs un Valsts darba inspekcijas direktora vietnieks.

30.    Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē.

Labklājības ministre
NTSP valdības puses vadītāja
I.Jurševska

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents
NTSP darba devēju puses vadītājs
V.Gavrilovs

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs
NTSP arodbiedrību puses vadītājs
P.Krīgers               

Padomes sekretāre
L.Ciguze

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (DLTSA) nolikums