LBAS logo

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji.

Darbību apakšpadome uzsāka 1999.gada 24.martā kā Profesionālās izglītības sadarbības padome, kas izveidota, lai sekmētu valsts, darba devēju un darbinieku organizāciju (arodbiedrību) sadarbību profesionālās izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.

Ar NTSP lēmumu tika paplašināta apakšpadomes kompetence ar nodarbinātības jautājumiem un 2000.gada 12.jūlijā tika apstiprināts patreizējais PINTSA nolikums.

PINTSA sastāvā ir 15 pilnvarotas personas, kuras ar vienādu pārstāvju skaitu pārstāv valdības, darba devēju un darbinieku organizāciju (arodbiedrību) intereses.

PINTSA funkcijas:

 • izskatīt valsts attīstības plānu, koncepciju, normatīvo aktu projektus profesionālās izglītības, cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības jomā un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanā;
 • izvērtēt priekšlikumus un sniegt ieteikumus valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, kas saistītas ar profesionālo izglītību un nodarbinātību:
 • par sadarbības līgumiem un projektiem ar Eiropas Savienības un citu valstu institūcijām profesionālās izglītības, cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības jomā;
 • par valsts budžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu profesionālās izglītības un cilvēkresursu attīstībai, nodarbinātības veicināšanai;
 • par no valsts budžeta finansēto izglītojamo skaitu profesionālajā izglītībā valstī kopumā un katrā reģionā;
 • par profesionālās orientācijas un profesionālās tālākizglītības organizāciju;
 • par izmaiņām profesionālās izglītības iestāžu, izglītības atbalsta iestāžu, mācību un eksaminācijas centru un citu ar profesionālās izglītības īstenošanu saistītu institūciju tīklu struktūrā;
 • par profesiju standartu un izglītības programmu izstrādi un aktualizāciju;
 • par noslēguma pārbaudījumu organizāciju profesionālās izglītības iestādēs un mācību un eksaminācijas centros un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu;
 • par profesionālās izglītības programmu licencēšanas un profesionālās izglītības iestāžu, mācību un eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditācijas organizāciju;
 • koordinēt reģionālo Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības padomju izveidi un to darbību.

PINTSA darbību regulē PINTSA nolikums, NTSP nolikums un reglaments, 1994.gadā Latvijā ratificētā SDO konvencija Nr.144 “Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai”.

PINTSA darbību nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, kā arī dalībpusēm ir tiesības piedalīties PINTSA darbības finansēšanā.

Sēdes notiek Izglītības un zinātnes ministrijā.

PINTSA darbību tehniski nodrošina PINTSA sekretariāts.

LBAS pārstāvji Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē:

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Irīna Avdejeva, LIZDA priekšsēdētāja vietniece
Gita Strazdiņa, LIZDA speciāliste izglītības jautājumos
Gunta Šmaukstele, LIZDA, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma direktores vietniece mācību darbā
Inguna Siņica, LMNA priekšsēdētāja
Ieva Gretere, LBNA priekšsēdētāja
Māris Valdis Kalniņš, LAB “Enerģija” pārstāvis