LBAS logo

Sociālās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadome

Sociālās drošības apakšpadome (SDA) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji.

1994.gada 17.maijā darbu uzsāka Sociālās apdrošināšanas padome (SAP), lai nodrošinātu darba devēju, darbinieku un valdības līdzdalību valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas attīstīšanā atbilstoši solidaritātes un pašpārvaldes principiem.

Veicot NTSP institucionālās sistēmas saskaņošanu, Sociālās apdrošināšanas padome tika pārveidota par NTSP Sociālās drošības apakšpadomi (SDA).

SDA sastāvā ir pilnvarotas personas, kuras ar vienādu pārstāvju skaitu pārstāv valdības, darba devēju un darbinieku (arodbiedrību) intereses.

SDA funkcijas:

  • izskatīt koncepciju, programmu un citu politikas plānošanas dokumentu, likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu projektus sociālās drošības jautājumos, izstrādāt savus priekšlikumus, kā arī sniegt atzinumus pirms tiesību aktu projektu izskatīšanas NTSP un Ministru kabinetā;
  • izskatīt valsts budžeta projektu sociālās drošības jautājumos un izstrādāt savus priekšlikumus;
  • izstrādāt ieteikumus par perspektīvajiem un kārtējiem uzdevumiem valsts sociālās drošības jomā;
  • analizēt sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumus un izdevumus un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanu, kā arī sniegt savus priekšlikumus par sociālās apdrošināšanas līdzekļu efektīvāku izlietošanu;
  • analizēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Sociālās palīdzības fonda darbību valsts budžeta līdzekļu administrēšanas jomā un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām;
  • sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos un citos normatīvajos aktos sociālās drošības jomā;
  • piedalīties normatīvo aktu sociālās drošības jomā pilnveidošanā atbilstoši Eiropas Sociālās hartas, kā arī citu starptautisko institūciju rekomendāciju prasībām;
  • veikt informatīvi izglītojošu darbu darba devēju un darbinieku organizācijās par aktualitātēm sociālās drošības jautājumos, kā arī veicināt sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī.

SDA darbību regulē SDA nolikums, NTSP nolikums un reglaments, NTSP institucionālās sistēmas koncepcija, 1994.gadā Latvijā ratificētā SDO konvencija Nr.144 ” Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai “.

SDA darbību tehniski nodrošina SDA sekretārs.

LBAS pārstāvji Sociālās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomē:

Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Laila Ābola, LLPNA priekšsēdētāja vietniece
Rita Pfeifere, LIA priekšsēdētāja
Liene Janeka, LIZDA juriskonsulte
Vladimirs Novikovs, LDZSA tehniskās struktūrvienības vadītājs