LBAS logo

Veselības aprūpes nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome

Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA) ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji.

VANA izveidota 2001.gada 21.martā, lai nodrošinātu un veicinātu valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku organizāciju (arodbiedrību) sadarbību veselības aprūpē.

VANA sastāvā ir 9 pilnvarotas personas, kuras ar vienādu pārstāvju skaitu pārstāv valdības, darba devēju un darbinieku organizāciju (arodbiedrību) intereses.

VANA funkcijas:

  • izskatīt koncepciju, programmu un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes veselības aprūpes jautājumos, izstrādāt savus priekšlikumus, kā arī sniegt atzinumus pirms to izskatīšanas Ministru kabineta komitejā un NTSP;
  • analizēt sociāli ekonomisko situāciju un reformu gaitu veselības aprūpes nozarē;
  • piedalīties veselības aprūpes nozares normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (SDO) konvenciju, Eiropas Savienības direktīvu un Pasaules veselības organizācijas ieteikumu prasībām un citām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;
  • piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā SDO konvenciju ratificēšanai un denonsēšanai, izskatīt valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes jautājumos un dot atzinumus par šiem ziņojumiem
  • veicināt sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī;
  • iesniegt priekšlikumus NTSP par koncepciju, programmu, kā arī likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu projektiem.

VANA darbību regulē VANA nolikums, NTSP nolikums un reglaments, 1994.gadā Latvijā ratificētā SDO konvencija Nr.144 “Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai”.

VANA darbību nodrošina Veselības ministrija no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, kā arī dalībpusēm ir tiesības piedalīties VANA darbības finansēšanā.

Sēdes notiek Veselības ministrijā.

VANA darbību tehniski nodrošina VANA sekretārs.

LBAS pārstāvji Veselības aprūpes nozares apakšpadomē:

Valdis Keris, LVSADA priekšsēdētājs
Līga Bāriņa, LVSADA priekšsēdētāja vietniece