LBAS logo

Uzņēmumos

Sociālais dialogs uzņēmuma līmenī ir ļoti nozīmīgs, jo tajā tiek lemts par darba algu un darba apstākļiem, kā arī par darbinieku iesaistīšanos jautājumos, kas skar uzņēmuma vadību, ražošanu un attīstību. Darba devējs nav tiesīgs atteikties no sarunām par darba koplīguma slēgšanu. Sarunu procesam ir jāsākas ar plānošanu un pareizas informācijas plūsmas nodrošinājumu.

Veiksmīga sociālā dialoga rezultātā uzņēmumā tiek noslēgts koplīgums starp darba devēju un arodbiedrību.

Slēdzot koplīgumu jāatceras, ka darba devējiem un darbiniekiem ir ne tikai kopīgās intereses, bet arī atšķirīgas – alga un dažādas garantijas darbiniekiem iepretim uzņēmuma peļņai un konkurētspējai.

Koplīgumā parasti ietver šādus jautājumus:

 • atalgojums, piemaksu un prēmiju sistēma;
 • darba laiks un atvaļinājumi (arī mācību un papildus);
 • atbrīvošana no darba;
 • mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • darba apstākļi un darba drošība, veselības pārbaužu veikšana;
 • sūdzību izskatīšana un konfliktu risināšana;
 • sociālās garantijas;
 • situācijas analīze uzņēmumā, problēmu risinājumi, nākotnes attīstības plāni u.c.

Ja koplīgums nav noslēgts un darbinieks nav arodbiedrības biedrs, tad viņš atrodas sociālā un ekonomiskā atkarībā tikai no darba devēja gribas.

Efektīva arodbiedrības darbība uzņēmumā ir tad, ja:

 • darbavietā ir pastāvīgs arodbiedrības pārstāvis;
 • darbinieki regulāri kontaktējas ar arodbiedrības pārstāvi;
 • darba devējam ir pozitīva attieksme pret arodbiedrību;
 • arodbiedrībai ir ietekme organizācijas dzīvē, lēmumu pieņemšanā;
 • organizācijas vadība un arodbiedrība regulāri un konstruktīvi sadarbojas;
 • arodbiedrībai ir laba izpratne par organizācijas biznesa interesēm;
 • arodbiedrības darbības caurredzamība un atskaitīšanās biedriem;
 • arodbiedrība veiksmīgi izplata informāciju par organizāciju;
 • arodbiedrība ir pirmā instance, kurā vēršas darbinieki, lai konsultētos par darba problēmām un savām tiesībām.

Efektīvs darba devēja ieguldījums sociālā dialoga procesā uzņēmumā ir tad, ja:

 • tiek darīts zināms visiem darbiniekiem, ka viņu darbs ir novērtēts;
 • tiek nodrošināta veselīga un droša darba vide; darbiniekiem tiek dota iespēja paust viedokli par darba apstākļiem;
 • tiek pētītas samaksas un papildu bonusu sistēmas, lai uzturētu savas organizācijas piedāvājumu tirgus līmenī;
 • tiek uzturēti cieši kontakti ar zemākā līmeņa vadītājiem par nodarbinātības jautājumiem;
 • darbinieki tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos; vadība ir gatava pieņemt sarunu partnerus kā vienlīdzīgus;
 • tiek veidota harmoniska darba atmosfēra;
 • notiek sadarbība ar arodbiedrības pārstāvjiem visos jautājumos, kuros ir kopīgas intereses – organizācijas politika, darba produktivitāte, samaksa, kvalifikācijas celšana utt.;
 • sarunu process ar darbiniekiem un to pārstāvjiem tiek precīzi dokumentēts;
 • vadība cenšas izvairīties no arbitrāriem spriedumiem personiskos un menedžmenta lēmumos; tiek izmantoti samierinātāji, ja sarunas nonāk strupceļā.